Men det er håp: Byråd N.A. Johnsen har visjoner om at området skal bli en ny portal til turist— og kulturbyen Bergen.

Privat grunneier i kvartalet har utarbeidet og fått godkjent/stadfestet reguleringsplan som legger til rette for bygging av nye boliger og næringsarealer. Godkjenningen ble gitt for to år siden, uten at grunneier har kunnet komme frem til prosjekter som lar seg realisere.

Monica Mæland, leder av komité for miljø- og byutvikling, har lenge vært bekymret over forfallet, men ser ikke hvordan politikerne kan gripe inn overfor en privat huseier. Hun mener kommunen har få virkemidler i denne saken.

Kommunen kan likevel medvirke til gode rammebetingelser og legge til rette for et attraktivt utbyggingsområde som trekker til seg boligsøkende og investorer i næringsvirksomhet.

Trafikksituasjonen i Jonsvollsgaten er horribel og uakseptabel i en boliggate. Gaten fungerer som hovedåre for trafikken ut av sentrum, enveiskjørt med to kjørefelt, tilsvarende motorveistandard. Trafikkmengden er ca. 10.000 ÅDT, ytterlig økning er beregnet til 3000 ÅDT som følge av planlagt innsnevring i Håkonsgaten/Nygårdsgaten.

Gaten benyttes som akselerasjonsstrekning for utfarten fra sentrum. Høy fart oppnås pga. sterkt fall i kjøreretningen. Støynivået er uutholdelig. Krysset Jonsvollsgaten–Baneveien er et av de mest ulykkesbelastete i Hordaland. Syv ulykker med personskade er registrert i perioden 1998-2001. Kommunen kan omgående innføre fartsgrense 30 km/t og anlegge forhøyete fotgjengeroverganger ved lyskryss, for å dempe farten og forhindre nye ulykker med personskader.

Gjeldende reguleringsplan for området viser at trafikken fra sentrum skal ledes til Komediebakken som enveisreguleres mot Nøstet.

Håkonsgaten forlenges nordover til Nøstegaten og blir enveiskjørt mot sør. Teatergaten får toveistrafikk. Jonsvollsgaten blir gågate.

Kommunen må snarest iverksette denne planen for å forhindre videre forslumming og nye trafikkskader. Kostnadene vil være små. Kommunen eier nødvendige arealer på Nøstet.

Kommunen kan også gi rivingstillatelse for slumbebyggelsen i Jonsvollskvartalet.

Byggesaksavdelingen venter på en bebyggelsesplan fra utbygger som utbygger har problemer med å få på plass. Rivingstillatelsen kan likevel gis under forutsetning av at arealet blir planert og opparbeidet til midlertidig parkområde inntil utbyggingen kan komme i gang. Kommunen kan til og med gi tillatelse til et midlertidig parkeringsareal som erstatning for bortfall av parkeringsplasser på Vestre Murallmenningen, frem til ferdigstillelsen av Klostergarasjen.

Forutsetningen må være at utbygger utarbeider rivingsplan som kan legges frem for politisk behandling, og at utbygger stiller garanti for fremdrift og opparbeidelse.

Byrådet må vise handlekraft og evne til å gjennomføre planer. Også i Jonsvollskvartalet må det være et overordnet mål for politikerne å legge til rette for gode boligområder og trivelige sentrumsarealer.

Einar I. Vangsnes