• debatt Av Terje Johansen, finanspolitisk talsmann, Venstre BTs forslag om i steden å øke skattene er urealistisk, når resten av verden med Tyskland og Gerhard Schröder i spissen går motsatt vei. Vi smører hvert år statsbudsjettet med oljepenger, og det ville være et svik mot våre barnebarn om vi bruker opp hele oljeformuen i vår tid, og nå når kapasiteten i økonomien vår er oppbrukt, ville mere penger bare medføre en prisstigning som særlig rammer de med dårligst råd. Isteden må vi fornye velferdsordningene ved å omfordele fra oss som i hovedsak har det bra, til dem som faller utenfor. Våre generelle ordninger klarer i dag ikke å heve livsstandarden for de svakeste i samfunnet. Behovsprøving hører fortiden til. Velferdsordningene bør kunne avgrenses på andre måter. En sykelønnsreform skal ikke ramme de svakeste, og Venstre har derfor sagt at småbarnsforeldre og kronisk syke fortsatt skal få 100 prosent dekning. Vi bør også være villige til å se på en nedre lønnsgrense for innstrammingen, det er stortingsrepresentanter og andre som bare er syke en gang i blant som skal bidra til omfordeling til dem som trenger det mest. Sykelønnsordningen hjelper bare dem som er innenfor arbeidsmarkedet. Straks du blir ufør eller faller utenfor av andre grunner, er fellesskapets ordninger egnet til å ta livsmotet fra noen og hver. Særlig hardt rammes selvstendig næringsdrivende. Venstre har, som alltid i sosialpolitikken, gått foran og vi fikk senest i Stortinget i vår flertall for å prøve ut en samordning av sosial— og trygdeytelser med hjelp av en garantert minsteinntekt som omfatter dem som er utenfor arbeidsmarkedet. Ordningen må imidlertid være slik at det hele tiden lønner seg å arbeide. Kostnadene må holdes innenfor rammen av ytelsene som allerede går til husholdninger og privatpersoner. Ordninger som sosialhjelp, trygder, studielån, dagpenger, kontantstøtte mv. bør kunne samordnes på en ubyråkratisk måte. Bedre trygghet for alle som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet vil kunne motvirke passivitet, klientifisering og utestenging fra samfunns- og arbeidsliv. Ordningen må være langt mer fleksibel enn dagens ytelser, slik at det blir enklere å gå inn og ut av arbeidslivet og å ta deltidsarbeid. BTs alternative forslag om høyere skatter går i motsatt retning av Venstres forslag om et nytt skattesystem. I Venstre mener vi at vi må sette tæring etter næring, og vi går isteden inn for en omfordeling. Samtidig mener jeg vi må ha en radikal nedbyråkratisering av det overadministrerte Norge. Stortinget bør slippe nakkegrepet på kommunenes prioriteringer og stimulere til kommunesammenslåinger slik at fylkeskommunene kan avskaffes. Færre rådmenn til fordel for flere hjemmehjelpere, færre rådhus til fordel for flere sykehjem er mitt motto. BT gir uttrykk for at man ikke vet om mine tanker er drøftet innen Venstre, til orientering står det allerede i vårt program for inneværende periode at vi ønsker en sykelønnsreform med 70 prosent av lønn de tre første dagene. Venstre arbeider imidlertid videre med fornyelse av velferdsnorge, og mine tanker er vel forankret i det programforslag som vil bli sendt ut til partimessig behandling om kort tid.