Utbytteskatt binder opp kapital i selskapene og hindrer kapitaltilførsel til nye prosjekter. Fjerningen av utbytteskatten var en respons på at regjeringen Stoltenberg innførte dette over natten, og lovte at skatten skulle være midlertidig.

Skatteutvalget ledet av Arne Skauge har så i februar i år på oppdrag av regjeringen lagt frem et forslag til grunnleggende endringer av skattesystemet. Dette er et omfattende og helhetlig arbeid. Regjeringen vil ta stilling til forslagene i en Stortingsmelding før jul. Skatteutvalgets forslag betyr netto 10 milliarder i nye skattelettelser, på toppen av de 20 milliardene regjeringen allerede har gjennomført.

All skattlegging har bieffekter i en eller annen form gjennom påvirkning av etterspørsel, kostbar innkreving, påvirkning av investeringsvalg, redusert arbeidsinnsats eller urettferdighet. En skattereform bør redusere slike samfunnsøkonomiske tap.

Formuesskatten har mange bieffekter. Et samlet næringsliv har oppfordret til å fjerne den så raskt som mulig. Formuesskatten er kanskje den verste formen for kapitalbeskatning fordi den behandler ulike typer formuer forskjellig. Tilpasninger og smutthull gjør at formue med samme verdi beskattes ulikt. For eksempel må en pensjonist med sparepenger i banken betale dyrt, mens formuende i mer kompliserte strukturer slipper unna. Skatten kreves inn uten at skattyter nødvendigvis har tilgang på likvider, og skatten er ikke basert på at det har skjedd en transaksjon eller en utbetaling. I en del tilfeller blir bedriftseiere presset til å selge aksjer for å betale skatten. Internasjonalt er formuesskatt uvanlig. Og formuesskatten representerer en meningsløs utarming av norske eiermiljøer, en tapping av privat eierkapital til fordel for en stat som allerede eier store deler av næringslivet.

Dessverre er det vanskelig å føre en meningsfylt debatt om skattereform i en tabloidisert avis som BT. Selvsagt er det uaktuelt for Høyre å innføre utbytteskatt i dagens skatteregime. Vi har nettopp fjernet utbytteskatten og er fornøyd med de positive effekter dette har for næringslivet. Undertegnede har definitivt ingen begeistring for utbytteskatt, slik BT påstår.

Debatten handler derimot om det vil være hensiktsmessig for næringslivet om formuesskatten settes kraftig ned mot at det innføres en ny kapitalbeskatning som også omfatter utbyttet. Forslaget til skattereform innebærer at delingsmodellen forsvinner. Skal dette skje uten at toppskatten tas helt bort, er det åpenbart både av politiske og økonomiske grunner at det må komme en ny form for kapitalbeskatning. Jeg synes reformen virker fornuftig og deler langt på vei de anbefalinger som utvalget har gitt. Næringslivet har i sin felles uttalelse lagt vekt på å få ned formuesskatten og signaliserer vilje til å se ulike former for kapitalbeskatning i sammenheng. Det er signaler Høyre tar på alvor i arbeidet med skattereformen.

Av Torbjørn Hansen,

stortingsrepresentant Høyre