Av Erik Natvig,Bergen Natur og Ungdom

Bedre framkommelighet på veiene fører til at det blir mer attraktivt å bruke bil, uansett om kollektivtilbudet bedres. Dette vil igjen føre til at det blir mindre lønnsomt for busselskapene å opprettholde tilbudet.

All erfaring viser at kapasitetsøkning i veisystemet fører til trafikkøkning. Etter ti til femten år blir den nye kapasiteten «oppspist» av trafikkøkningen, slik vi nå ser tendenser til på nordre innfartsåre. Da får vi på ny de framkommelighetsproblemene Folkvord nevner.

For at kollektivtilbudet skal være attraktivt må det ha betydelige fortrinn foran privatbilen, nemlig at det er billigere og raskere. Tilskudd til busselskapene må økes betraktelig, slik at billettprisene kan reduseres og antall avganger økes. For å gjøre kollektivtransporten raskere enn bilen, er det ingen løsning å la bussen og bilen benytte samme veiareal. Det som må til er egne kollektivtraséer og et godt utbygget bybanenett.