KUNNSKAP OG ERFARING i hvordan man omgås andre mennesker i lærings— og arbeidsmiljø, er like viktig å ha med seg ut av skolen som lese-, skrive-, og regneferdigheter. Hittil har det offisielt vært slik at foreldrene skal stå for den grunnleggende opplæringen av hvordan barna omgås andre mennesker, hvorfor det er viktig å ta hensyn til andre, og andre grunnleggende, sosiale ferdigheter.

I praksis viser det seg at lærerne i grunn- og ungdomsskolen overtar stadig mer av disse oppgavene. Det går på bekostning av de oppgavene de egentlig er der for å utføre, nemlig undervisning.

NÅ FORESLÅR HØYRE å hente andre yrkesgrupper inn i klasserommet for å avhjelpe lærerne i arbeidet med de mest urolige elevene. Mens sosialarbeidere tar seg av de såkalte bråkmakerne, skal lærerne få rom til å undervise resten av elevene.

Tanken er god av flere grunner. Det er urettferdig mot elevene som ønsker å lære at noen få, urolige elever skal kuppe all oppmerksomheten til læreren. Det går ut over motivasjonen, og det går ut over miljøet i klassene. Samtidig er det viktig at urolige elever tas hånd om i et miljø der de har kontakt med de øvrige elevene. Det er ikke uvanlig at elever fra alle typer bakgrunn og familieforhold går gjennom perioder der det er vanskelig å konsentrere seg om skolen. Det gagner verken dem eller medelevene at disse fjernes fra skolemiljøet i forsøket på å skåne de andre.

FOR LÆRERNE MÅ det også være en lettelse å få avlastning til den delen av jobben. De fleste av dem valgte neppe læreryrket for å fungere som sosialarbeidere. Profesjonelle sosialarbeidere kan også fange opp alvorlige problemer hos enkeltelever tidligere, og sørge for at de får den hjelpen fra systemet som det kanskje ellers vil ta år før de får tilgang på.

Det er noe uklart hva som er forskjellen på det nye forslaget og den tidligere spesiallærerordningen. Selv om sosialarbeidere tas inn i skolen, er det fremdeles vesentlig at disse elevene lærer mer enn såkalt folkeskikk. Kunnskap og selvtillit henger sammen, og mangel på de to kan bidra til å utløse urolighet og rastløshet i et barn. Mestring av både fag og sosiale situasjoner er like viktige for å kunne fungere sammen med andre mennesker.

Det mest tankevekkende med forslaget er at nok et område som før tilhørte den private familiesfæren nå offisielt er i ferd med å overføres til skolen.