Av Arne Sortevik,

stortingsrepresentant Frp

fraksjonsleder kirke-, utdannings— og forskningskomiteen

Den rystende mobbesaken fra Moss viser frem en skole der folkeskikken er glemt.

Når 40 elever deltar, når 4 av disse også er medlemmer av skolens elevråd og når elevrådsleder innrømmer av brudd på reglene mot mobbing ikke er blitt tatt alvorlig, vises det frem en etablert ukultur.

Mange eksempler på økende mobbeomfang og økning i grov mobbing viser frem en skole der folkeskikken over tid er blitt «kost» bort.

I jaget etter «integrering» og «toleranse» er regler for god oppførsel blitt salderingspost. Konsekvenser av brudd på regler for akseptabel atferd er blitt utydelige og uten ubehag.

Opplæringsloven har bestemmelser om ordensreglement som gir skoleeier, skoleledelsen og lærere rom for handling for å forebygge mobbing og reagere mot mobbing. Men da må skoleeierne være interessert, skoleledelsen kunne lytte og lærerne «orke» å se.

Et ferskt og nedslående eksempel på at skoleledelsen ikke vil lytte, får vi nå fra leder i «prosjekt skolemekling». Etter kontakt mot 100 skoler er erfaringene derfra at få rektorer ønsker å delta i prosjektet til tross for at det er rektor som har ansvar for konflikthåndtering. Holdningen fra ledelsen i norsk skole må åpenbart endres radikalt.

Dagens opplæringslov må brukes og gi handlingsrom for skoleeier, skoleledelse og lærerne. 0-toleranse mot mobbing bør være rammen om arbeidsmiljøet for alle elever, og slik at avvik medfører tydelig og ubehagelig reaksjon. Fundamentet i et slikt arbeidsmiljø må være god folkeskikk: uttrykt ved klare regler for god oppførsel og for uakseptabel oppførsel.

Uttrykket 0-toleranse kjenner vi fra andre samfunnsområder, blant annet fra politiarbeid. Grenser må settes strengt og tydelig, og reaksjoner mot avvik må være tydelig, merkbar og ubehagelig. Håndhevingen av brudd på skolens folkeskikk-regler må være hurtig og konsekvent. Foreldre må involveres - blant annet gjennom henting av elever som vises bort for kort eller lengre tid. Samarbeid med politi bør etableres som del av et nettverk for folkeskikk i skolen.

Regler for god folkeskikk bør igjen prege skolehverdagen. Her er det bekymringsfullt mye ugjort i norsk skole: Nå må skolen hente frem igjen folkeskikken!

Ekstrabonusen er at med god folkeskikk, blir det også et positivt læringsmiljø.