Selv om vi ikke kjenner oss helt igjen i Høisæthers kritikk, tar vi hans anliggende alvorlig og vil arbeide videre med å styrke oss på profesjonell kundeorientering. Vi har de seneste årene utvidet vår oppfølging av våre boligområder for å bidra til bedrede bomiljø.

Vi har de seneste dager drøftet med lederen i Leieboerforeningen tiltak for at BBB lettere kan fange opp klager fra misfornøyde beboere. Vi er enig med Høisæther når han anbefaler skriftliggjøring av henvendelser til BBB om mangelfulle boforhold.

BBB har et kontinuerlig fokus på å bedre vedlikeholdsstandarden på våre boliger, slik at våre beboere skal ha fullgode boforhold. En stor del av vedlikeholdsetterslepet er innhentet. BBB bestreber seg på å kartlegge boliger som har behov for utbedring.

BBB er opptatt av et godt samarbeid med våre beboere og med leieboerforeningen.

AUDUN ØIESTAD, DIREKTØR I BBB