DEBATT

Av Norunn Solvang, hovedtillitsvalgt, Den Norske JordmorforeningWenche Førde, tillitsvalgt, Den Norske JordmorforeningJorunn Tunestveit, fylkesleder, Den Norske JordmorforeningInrid Brita Lid Nordø, styremedlem, Den Norske Jordmorforening

Det var med stor bekymring vi mottok meldingen om at lavrisikoavdelingen Storken ved Kvinneklinikken står i fare for å bli nedlagt. Helse Bergen har fått pålegg om spare penger atter en gang, og denne gangen er det blant andre de fødende som skal lide.

Storken ble opprettet i 1995 pga. sprengt kapasitet ved den vanlige fødeavdelingen som hadde ca. 5000 fødsler årlig. Storken har ca. 1200 fødsler årlig.

Det har vært hevdet at fødselstallet for hele Kvinneklinikken har sunket med 400 fødsler siste året (BA 14.08.02). Dette er ikke riktig! Fødselstallet pr. dags dato er 100 færre enn i fjor. Dette ser vi på som et utslag av normale svingninger.

Forslaget fra Helse Bergen går ut på å kutte 22 stillinger. Helsetilsynet setter klare krav til forsvarlig jordmorbemanning ved fødeavdelinger. Det skal være minimum én jordmor pr. 400-500 fødsler. Hvis Storken nedlegges blir ikke dette kravet innfridd, og vi er da tilbake til ca. 4700 fødsler ved en stor fødeavdeling.

Fødekvinner er ikke listepasienter. Fødsler kan ikke planlegges, og både Storken og den vanlige fødeavdelingen er akuttavdelinger med konstant beredskap for de fødende. Fødeavdelingen har en kapasitet til 3500 fødsler pr. år. Vi kan ikke se hvordan fødeavdelingen skal klare å ta imot ytterligere 1200 fødsler. Vi frykter en klar forringelse av omsorgskvaliteten pga. mindre ressurser. Dette vil gi konsekvenser både for den friske og syke/risikofødende.

70-80 prosent av alle fødsler er normale. Forskning viser at normale fødsler på store høyteknologiske fødeavdelinger medfører høyere frekvens av medisinske inngrep (mer bruk av epidural,tang/kopp-forløsning og keisersnitt). Det vil derfor med stor sannsynlighet medføre ekstra kostnader å overføre Storkens normale fødsler til fødeavdelingen.

På Kvinneklinikken har ledelsen og tillitsvalgte jobbet med omorganisering. Fordi Storken er en kombinert føde-barselenhet, har den vært brukt som modell i dette arbeidet. Viktige elementer i fødsels— og barselomsorgen er nærhet, få personer og oversiktlige forhold. Dette oppnår man best ved små enheter som Storken.

En brukerundersøkelse ved Storken gjennomført i år 2000, viser at 98 prosent av Storkens brukere er fornøyd med tilbudet.

Både nasjonalt og internasjonalt ser man en klar tendens til å dele opp de store fødeavdelingene til mindre enheter. Dette styrker omsorgen til føde/barselkvinnen og gir en bedre fordeling av ressursene.

Vi har følgende spørsmål til beslutningstakerne : Hvordan kan man spare penger ved å flytte lavrisikofødsler over til høyrisikoavdelinger med de ekstra kostnader det medfører?

Er det penger å spare ved å lage store uoversiktlige avdelinger som krever økt administrasjon?

Hvordan skal man kvalitetsikre omsorg og behandling ved den foreslåtte nye store fødeavdelingen med mindre bemanning?

Dette forslaget til nedskjæring vil ramme både de friske og de syke/risikofødende.

Er det en slik kvinnehelsepolitikk staten vil føre?

Den Norske Jordmorforening er dypt bekymret for den fremtidige fødselsomsorgen i Hordaland. Kvinner i Hordaland trenger Storken!