ICOMOS truer med å styrke Bryggeen fra kulturminnelisten har vi fått vite. Samtidig som avisene fylles med stoff om omdirigering av trafikken for å verne Bryggen, mottar Skutevikens Vel, som en av mange høringsinstanser i denne saken, en ny tykk høringsrapport med svarfrist 10. juli 2001.Rapporten gjelder Skansetunnelen og er en tilleggsutredning av tema kulturminner og kulturmiljø.I rapporten og tilhørende følgebrev får vi vite at den tidligere utarbeidete konsekvensutredningen ble underkjent av Vegdirektoratet fordi kulturminneproblematikken ikke var nok utredet.Videre kan vi lese at den endelig godkjente utredningen skal danne grunnlaget for politikernes valg av alternativ.Skutevikens Vel stiller seg da spørsmålet: På viket grunnlag gjorde politikerne sitt valg? Var det det grunnlag av konsekvensutredningen?Neppe. Det forrige utgaven konkluderte jo klart med at Føy-alternativet var det beste.Tilleggsutredningen bekrefter det samme. Hvis redning av byens kulturminner er hovedbegrunnelsen for å bygge en Skansentunnel, så må da vitterlig konsekvensutredningens konklusjoner legges til grunn for politikernes valg. Kansje er det brukermedvirkningen som har påvirket politikerne? Neppe det heller, da politikerne og planleggere på alle nivå gjennom årene er blitt overøst med protester for byboere som vil ha Fly-alternativet. Er det pengene da? Nei, ikke det heller, for Fly-alternativet vil bli minst 100 millioner billigere en Bytunnel-alternativet, selv med et skikkelig to-veis-kryss inne i Fløyen.Skutevikens Vel vil med dette minne politikerne om noen av de kovedpunkter vi tidligere har fremmet mangfoldige ganger, i samarbeid med de andre velforeningene i bergenhus bydel, som grunnlag for vårt valg av alternativ: Fløy-alternativet (forutsatt fullt kryss inne i Fløy-fjellet):Størst trafikkreduksjon i Sjøgaten. Minst miljøbelastning/miljøkonflikter. Minst luftforurensing og støyforurensing. Muligheter for tilkobling til parkeringsanlegg i fjell. Redusert trafikk i Sjøgaten fra utenlandsferger og fiskerihavn. Redusert trafikk gjennom boligområdene i Sandviken. Bruk av avkjørselen til Bontellabo som rømningstunnel i tilfelle trafikkstopp i Fløyfjellstunnelene. Direkte forbindelse mellom godstrafikk på Skolten og Dokken, uten belastning av sentrumsgatene, via tunnel ”Fløyfjell”, Nygårdstangen og Nygårdstunnelen.Alle tunneler har to åpninger, uansett valg av alternativ. Gjennom valget av alternativ ”Bytunnel” har politikerne påtatt seg to ”kulturmimmehodepiner”, en på Bontellabo og en i Christiesgate.Alternativet med Fløyfjelltilknytning halverer denne hodepinen. At et kryss inne i Flytunnelen skal være så vanskelig å få til med dagensteknologi kan styre i Skytevikens Vel ikke fatte.Politikerne i Bergen har allerede valgt alternativ: By-tunnelen.Dette ble gjort før konsekvensutredningen var vurdert av Vegdirekoratet. Skutevikens Vel vil hevde at det her har vært begått saksbehandlingsfeil. Hele hensikten med en Skansentunnel har vært og er beskyttelse av byens kulturminner. For omtrent alle deltema, og igjen stadfestet i denne tilleggsutredningen om kulturminnene, står Føy-alternativet frem som en klar vinner – selv uten skikkelig vurdering av konsekvensene for Sandviken bydel.Skutevikens Vel anmoder derfor politikerne i Bergen om å kreve ny politisk saksbehandling av alternativene og fatte vedtak på grunnlag av den konklusjon som vil fremkomme i den av Vegdirektoratet endelig godkjente konsekvensutredningen.Rune Refsnes, leder,Elin thorsnes, styremedlem Skutevikens Vel