Det hadde vært en fordel om Jan Petersen (H), Carl I. Hagen (Frp) eller Lars Sponheim (V) kunne si noe om det er korttidssykefraværet (selverklæringer 1–3 dager) eller langtidssykefraværet som er det økende samfunnsproblemet. I dag blander de kortene godt, og viser manglende forståelse for grunnleggende sammenhenger i arbeidsmarkedet.

Korttidssykefraværet har nemlig ikke økt nevneverdig dersom vi tar i betraktning antall deltakere i yrkeslivet. (Korttidssykefraværet har siden 70-tallet ligget stabilt på mellom 15–20 prosent av det totale sykefraværet). Derimot ser vi de senere årene en klar økning når det gjelder langtidssykefraværet (sykemeldinger over 40 dager).

Dersom vi skal få ned det totale sykefraværet i Norge, har vi mye å hente på å sette i gang tiltak som fører til at vi unngår langtidssyke. Men ¿ dersom vi reduserer sykelønnsordningen når det gjelder korttidsfraværet— ved å redusere sykelønnen og/eller innføre karensdager slik de borgerlige ønsker, så vil dette sannsynligvis bare føre til flere langtidssyke!!

Dette sier jeg ut fra det faktum at noen få dagers selverklæring kan være et nødvendig pusterom på 1–3 dager for arbeidstakere i en stadig mer hektisk og psykisk krevende arbeidshverdag.

Vi må ta som utgangspunkt at det er voksne mennesker vi har med å gjøre i arbeidslivet, og prøve å unngå den form for mistenkeliggjøring som de borgerlige partiene legger opp til når de argumenterer sterkt for å redusere sykelønnsordningen vår.

Det er skremmende dersom politikerne fra de borgerlige partiene ikke klarer å skille mellom korttidssykefravær og langtidssykefravær. De må da vite hvor volumet av sykelønnsutbetalinger ligger, og ikke minst skjønne de menneskelige lidelsene både psykisk og fysisk som ligger skjult i disse tallene.

Når vi vet at antall langtidssyke eksploderer i dette landet så bør vi finne en annen diagnose en de borgerlige partiene sine kutt i sykelønnsordningen. Faktisk så kan en riktig bruk av selverklæringene være en fordel i arbeidet med å redusere langtidssykefraværet og dermed det totale sykefraværet.

Støtt derfor opp under sykelønnsordningen – og husk på ikke å stemme denne viktige ordningen bort ved Stortingsvalget.

Arbeiderpartiet, som har bidratt sterkt til å bygge opp sykelønnsordningen vår, vil være avhengig av å få et sterkt mandat i Stortinget for å kunne opprettholde den også i fremtiden.

Are Tomasgard, fylkestingsrepresentant i Hordaland, medlem i Komité for kultur og helse (Ap)