Her er noen av hans eksempler: * Loven stiller krav til risikoanalyser. Dersom en vegsjef ikke har lagt frem dokumentasjon som baserer seg på moderne risikoanalyser (for eksempel NS 3901), og som gir beregnede brannscenarier i en tunnel, er dokumentasjonene ikke tilfredsstillende. Da mangler også grunnlaget for brannsyn. Dette er i seg selv en vesentlig mangel som må påtales og sanksjoneres av brannsjefen i kommunen der tunnelen ligger.

  • Veitunneler lengre enn 500 meter er blitt et brannobjekt som faller inn under en lovtekst der det heter «anlegg som medfører fare for stor brann». Brannloven skal derfor anvendes av brannsjef for tunneler over 500 meters lengde.
  • Ved drifts— og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for antennelse og brannspredning skal eier gjennomføre ekstraordinære tiltak. Tiltakene skal sikre at risikoen ikke øker (for trafikantene i en tunnel, red. anm.). Dersom brannsynet avdekker uakseptable personrisiko, og overhengende fare for brann, kan brannsjefen nekte videre drift med øyblikkelig virkning. Med 15.000 trafikkpasseringer pr døgn er grensen for akseptabel risiko/brannsikkerhet allerede passert i Løvstakktunnelen. Brannsjef kan gripe inn med øyeblikkelige sanksjoner, med brannloven i hånd.