To dager senere fikk beboerne på Skansen kjennskap til at selve byggesaken er avgjort ved kommunens byggesaksavdeling, og at tillatelse derfra er gitt. Etter at klagefristen utløper i midten av februar, risikerer man således at byggingen starter.

Parkeringsselskapet har kun utredet sitt eget forslag til anlegg, gjennom et forprosjekt utarbeidet av ingeniørfirmaet Larsen & Solheim AS. Anlegget er planlagt bygget i dagens Skansedam, slik at det som blir igjen av dammen er en dam med dybde på 20 cm!! Med et areal på 40 x 40 meter (1600 kvm.) høres dette lite attraktivt ut.

Beboerne foreslår at parkeringsanlegget i stedet bygges inne i fjellet bak Skansen. Anlegget har store fordeler i forhold til et damanlegg, og ikke minst vil det bli vesentlig rimeligere. Når man i tillegg får et anlegg som ikke medfører store inngrep i dammen— og parkområdet, er dette også viktige moment. Et damanlegg vil medføre store ødeleggelser av det tekniske kulturminne som Skansedammen er, noe som er påpekt av Byantikvaren. Beboernes forslag er faglig grundig utviklet gjennom høsten. Om Parkeringsselskapet og kommunen hadde villet det, kunne et forprosjekt på «Fjellanlegget» vært ferdig for lengst. I stedet har man nektet å høre på innspill fra beboerne, og arbeidet videre i det stille med egne planer. Dette er sterkt beklagelig, men typisk kommunal saksbehandling. Et forprosjekt på Fjellanlegget burde selvsagt vært tatt stilling til på linje med anlegget i dammen, og slik kunne både byggesaksavdeling og politikere fått et langt bedre beslutningsgrunnlag enn man nå har sittet med.

Hva byggesaksavdelingen og politikerne er redde for dersom «Fjellanlegget» ble utredet, vites ikke. Debatten på bystyremøtet vitnet imidlertid om minimal innsikt i de to anleggenes ulikheter.

Følgende momenter belyser hvorfor vi mener Fjellanlegget er det beste alternativ:

«Fjellanlegget» kan bygges i ulike størrelser eller etasjer uten vesentlige merkostnader. Eventuelt kan det bygges ut senere. Utvidelse av «Skansedamanlegget» utover det som er planlagt (ca 195 plasser), medfører vesentlig høyere kostnader enn det er lagt opp til. «Skansedamanlegget» er ikke mulig å utvide etter at det er bygget. Planavdelingen uttaler selv i sin innstilling at behovet for plasser er større enn de planlagte 195.

«Fjellanlegget» vil være svært enkelt å bruke med hensyn til det å parkere. Anlegget vil fremstå åpent og stort, og være svært brukervennlig. I «Skansedamanlegget» vil man parkere i nivåer nedover under dammen, og oppleve vanskeligere og trangere parkeringsforhold. Parkering vil bli tilsvarende mange av byens parkeringshus med søyler, svinger og møtende trafikk.

«Fjellanlegget» vil ha to inn- og utkjørsler som gjør anlegget svært praktisk og brukervennlig å bruke, særlig for beboere som bor i området sør/øst for Skansen brannstasjon. Dette er også nevnt av planavdelingen som et viktig moment ved bygging av anlegg. «Damanlegget» vil kun ha en inn- og utkjøring, samt en trappenedgang ved brannstasjonens inngang mot nord. Beboere i området mot Proms gate/Brattlien og Bleketrappene/Bispenggaten vil få lenger avstand til inngangen/bilen ved dette parkeringsanlegget. Med kun en inn- og utkjørsel vil samtidig beboere ved inngangen til anlegget, i Skansegaten, oppleve større trafikk. Med kun trappeatkomst, og ikke heis, vil eldre og uføre ha vanskeligere atkomst til anlegget. Dette problem er ikke til stede i «Fjellanlegget».

Kostnadene ved «Fjellanlegget» er langt mindre enn ved bygging av «Skansedamanlegget».Dette er helt oversett i saksbehandlingen! Bruk av kommunale midler synes ikke svært viktig til tross for svak kommuneøkonomi. «Fjellanlegget» er stipulert til kostnad på kr 22 millioner inkl. mva. «Skansedamanlegget» er stipulert til kr 34 millioner inkl. mva.

Differansen er således på 12 millioner sparte kroner som kan benyttes til parkeringsanlegg andre steder i byen. Flere steder er det stort behov for avlastning av gatene.

Ovennevnte momenter bekrefter at ýFjellanleggetý er et bedre alternativ enn ýSkansedamanleggetý. Beboernes forslag fortjener en ordentlig utredning før det forkastes. En slik utredning er i tillegg vedtatt av Bergenhus bydelsutvalg i september 2002, samt av kommunens finanskomité 30. oktober 2002. Disse vedtak er ikke fulgt opp overhodet i den videre saksgang.

Hva som nå skal til for å få en utredning av Fjellanlegget er uvisst. Et håp er at komité for byutvikling ser beboernes poeng i den klagerunde som nå er fremprovosert gjennom de siste vedtak i saken. Forhåpentlig er ikke siste ord sagt, og et mer praktisk og bedre tilpasset anlegg for strøket blir valgt til slutt. «Skanseparken» kan samtidig planlegges bygget både sikker, vakker og brukervennlig. Dette bør fint la seg kombinere med anleggsplanene.

Jorun Lem og Holger Hagesæter, Stølestrøkenes Velforening og Skanse-guttenes Forening