Dette er ikke riktig. Vi arbeider for tiden med flere viktige byggeprosjekter. Ett av dem er nye varetektsplasser i Bergen. For å sikre fremdrift i et annet viktig prosjekt, Halden-prosjektet, har vi foreslått å overføre den ubrukte del av 2003-prosjektmidlene i Bergen til Haldens fengselsprosjekt i 2004. Dette er nødvendig for få ferdig Halden fengsel, som har vært under planlegging lenge.

Men dette betyr ikke at Bergens-prosjektet er skrinlagt. Det vil bli en forsinkelse i forhold til fremdriften skissert i St.prp. nr. 1 (2002-2003), men det viktigste er at arbeidet med nye varetektsplasser vil fortsette også i 2004.

For å avhjelpe situasjonen foreslår vi å etablere modulfengsel med ca. 15 plasser i Bergen fengsel i budsjettet 2004. Dette sammen med videreføring av 21 dublerte celler vil være et viktig bidrag. I tillegg foreslår vi ytterligere utvidelser på til sammen 101 fengselsplasser i resten av landet.

Regjeringen har også foreslått å innføre en moderat bruk av fremskutt løslatelse i 2004. Dette betyr en økning i soningskapasiteten på rundt 92 plasser. I forhold til avvikling av soningskøen og varetekt må landet ses under ett. Det foregår derfor en utstrakt overføring av dommer mellom kriminalomsorgsregionene, nettopp for å utnytte den samlede kapasiteten i landet best mulig.

Justisminister Odd Einar Dørum (V)