Det var budskapet fra det nordiske miljøvernministermøtet i København tirsdag.

— Vi vil betrakte det som en stor provokasjon dersom Storbritannia fortsetter å kjøre technetium ut i sjøen, sier miljøvernminister Børge Brende (H).

Hans islandske kollega Siv Fridleifsdottir sier at utslippene rammer fiskeindustrien som begge landene er avhengig av. Årsaken er at det skapes usikkerhet om fisk fra Nordsjøen og Atlanterhavet er ren mat.

— Vi kan ikke si til forbrukerne at fisken bare er litt radioaktiv, sier Fridleifsdottir til NTB.

Børge Brende vil ikke forskuttere noen norsk rettssak mot Storbritannia.

— De politiske virkemidlene er aller viktigst, sier miljøvernministeren.

Irsk ultimatum

Det er nå klart at Irland vil stevne Storbritannia gjennom FN dersom ikke Blair-regjeringen innen 9. november trekker tilbake oppstarttillatelsen for en ny brennstoff-fabrikk i Sellafield.

Ifølge irene har den britiske regjering brutt en rekke klausuler i en FN-konvensjon om havrett. Irland mener Storbritannia har tilbakeholdt informasjon og ikke gjort noen grundig vurdering av miljø- og helseeffekter. Irske regjeringsadvokater kommer til å be om en midlertidig forføyning i den internasjonale domstolen som behandler denne type saker i Hamburg 9. november.

Denne stevningen har sitt utspring i konflikten om oppstarten av en ny fabrikk som skal produsere såkalt MOX-brensel. Denne saken må ikke forveksles med den kritikk norske myndigheter har fremmet mot britene. Den skyldes utslippene av stoffet technetium fra dagens gjenvinningsanlegg i Sellafield.

I spørretimen

Steinar Bastesen og Kystpartiet vil i Stortingets spørretime neste uke likevel utfordre statsminister Bondevik om straks å ta kontakt med sin irske kollega Bertie Ahern og gi uttrykk for full norsk støtte til Irland i konflikten med Storbritannia. Han vil også ha svar på hva den nye regjeringen akter å foreta seg dersom britene neglisjerer de norske protestene mot technetium-utslippene.

Miljøvernminister Børge Brende har alt bedt om en vurdering fra lovavdelingen i Utenriksdepartementet om det er grunnlag for en norsk rettssak mot Storbritannia. Det springende punkt er om britene har brutt internasjonale forpliktelser om å redusere utslippene av radioaktive stoffer til sjøen.

Brev til Bondevik

Statsminister Kjell Magne Bondevik mottar i dag et brev undertegnet representanter for en rekke miljøorganisasjoner der regjeringen blir bedt om å kreve av britiske myndigheter at de stenger to av atomgjenvinningsanleggene i Sellafield.

— Vi er bekymret over hvordan radioaktive strålingen vil påvirke fiskeri og havbruk i fremtiden. Det er vitenskapelig påvist en sterk økning i radioaktiviteten i sjøvann, tang og skalldyr langs norskekysten. Konsentrasjonen av radioaktive stoffer øker oppover i næringskjeden. På lang sikt kan denne utviklingen ødelegge hele fiskerinæringen, heter det i brevet. Blant organisasjonen som har undertegnet brevet er Naturvernforbundet i Hordaland, Bellona, Norske–Fiskeoppdretteres Forening, Nei til Atomvåpen og Natur og Ungdom.

I brevet blir regjeringen også utfordret til å arbeide for å få britene til å stanse oppstarten av en ny fabrikk som skal produsere såkalt MOX-brennstoff. Videre blir regjeringen bedt om å stanse forskningen på dette omstridte kjernebrenselet ved Halden-reaktoren.