1. juli 2003 innføres flere lovbestemte tidsfrister for kommunenes plan— og byggesaksbehandling.

Av byråd Nils Arild Johnsen,

miljø, byutvikling og tekniske tjenester

Dette er tema for BTs lederartikkel samme dag, og det gis i denne uttrykk for at Bergen kommune ikke har gjort noe for å bedre behandlingstiden for byggesaker de senere årene. Lederartikkelen bygger på feilaktige opplysninger som jeg med dette ønsker å korrigere.

Politikere og administrasjon i Bergen kommune har gjennom lang tid satt søkelyset på viktigheten av reduksjon i saksbehandlingstiden i byggesaker. Dette er blitt fulgt aktivt opp blant annet med effektivisering av rutiner og gjennomgang av saksflyt og organisasjon. Den gjennomsnittlige behandlingstiden er som resultat av dette redusert fra over 100 dager i 1999, via 74 dager i 2000 til en stabilisering på 62 dager i 2001 og 2002. Tallene fra 2003 er så langt svært gode med en behandlingstid på 51 dager i første halvår. Det er per i dag ingen køsituasjon for behandling av byggesaker i Bergen kommune, men det jobbes aktivt for å redusere behandlingstiden på de større og mer kompliserte enkeltsakene. Bergen kommune vil derfor ikke ha store problemer med å klare de lovbestemte tidsfrister som nå settes for førstegangsbehandling av byggesaker.

Jeg understreker at reduksjon i tidsbruk fortsatt er et svært viktig fokusområde for all byggesaksbehandling i Bergen kommune, samtidig som det er ønskelig å ivareta de kvaliteter som en offentlig behandling av et byggeprosjekt skal sikre. Saksbehandlerne er svært oppmerksomme på og vektlegger kundenes behov for en rask og forutsigbar behandling. Det er imidlertid fortsatt et forbedringspotensial for ytterligere rutineforbedringer med muligheter for større tidsreduksjoner i fremtiden. Dette jobbes det kontinuerlig med, og det pågår per i dag både intern organisasjonsgjennomgang og ekstern evaluering av planavdelingen for å utrede mulighetene for ytterligere forbedringer.

For at vi skal nå våre mål innen dette feltet, er kommunen avhengig av en god dialog med våre kunder. Vi legger vekt på både tempo og grundighet i våre saksfremstillinger med fokus på fremleggelse av korrekte faktaopplysninger. I en lederartikkel fra BT hadde vi derfor forventet at den samme grundighet innen frembringelse av faktaopplysninger var blitt benyttet.