Av fylkestrygdedirektør Anneliise Korttila Flodsand

Jeg har merket meg sterke synspunkter både fra BTs lederskribent og sist 10. august innlegget «Et folk på trygd» fra en anonym skribent.

Jeg vil i denne omgang kommentere innlegget «Et folk på trygd» til tross for at innlegget er anonymt. Vanligvis svarer jeg ikke på innlegg som er anonyme, men når innlegget har en slik karakter med personfokusering og flere faktiske feil, så krever det en kommentar som jeg håper kan virke oppklarende.

Innlegget som BT har latt trykke er preget av personangrep. Det er rådgivende lege for Åsane trygdekontor som er målet for innsenderens harme.

«Anonym» viser til oppslag i BA 1. mars i år, der det skal ha kommet frem forskjellsbehandling mellom trygdekontorene i Bergen. Her har debattanten misforstått saken. Alle søknader om uførepensjon avgjøres ett sted, nemlig på Fylkestrygdekontoret. Saksbehandlerne gjør ikke forskjell på folk ut ifra adresse. Dette kom tydelig frem i BA. Videre viste uttalelsen fra trygdefaglig leder Magnus Berland at forskjellene i avslagsprosent som eksisterer mellom bydelene, ikke kan forklares enkelt. På direkte spørsmål ble det svart at forskjellene verken kan besvares med ulik strenghet ved de ulike kontor, eller ved at rådgivende leges vurdering i enkeltkontor skiller seg ut. Det er positivt feil at tallmaterialet viste størst avslagsprosent i Åsane. Både Løvstakken og sentrum hadde høyere avslagsprosent.

Forskjell mellom bydeler kan delvis bunne i ulik befolkningssammensetning. I hvilken grad de enkelte trygdekontor satser på veiledning av brukerne kan også ha betydning. God veiledning kan bidra til at brukere ikke setter frem krav om uførepensjon, men i stedet får andre tjenester. Vi arbeider for å utvikle vår veiledning slik at brukerne får flest mulig alternativer til å søke om uføretrygd. At avslagsprosenten er lavere i Fyllingsdalen enn for eksempel i Bergen sentrum, betyr ikke at det er lettere å få innvilget uføretrygd for folk i Fyllingsdalen.

Jeg vil understreke at ingen av våre rådgivende leger, inkludert legen som er knyttet til Åsane trygdekontor, «avslår» 99 prosent av alle uføresøknader. Påstanden slik den er fremsatt anonymt, faller på sin egen urimelighet. Hvordan innsenderen kan påstå noe slikt er for meg vanskelig å forstå.

Når det gjelder rådgivende legers rolle, er denne i sitt vesen ulik behandlende leges rolle. Oppgaven består i å bistå trygdeetaten i å tolke de medisinske opplysningene i lys av hvilke rettigheter som disse kan utløse. Det er fylkestrygdekontoret som fatter vedtak, ikke den rådgivende lege.

Etter å ha sjekket forholdene rundt basismøter med trygdesjefen i Åsane bydel, kan jeg heller ikke se at det skulle være grunnlag for å hevde at leger ikke går i basismøte i bydelen.

Fra trygdeetatens side ønsker vi en levende debatt både om de politiske føringene på det vi forvalter og hvordan vi gjør jobben vår. Debatt er en forutsetning for å holde et kritisk søkelys på etaten, og bidrar til å gjøre oss bedre på alle nivåer.

Jeg vil forsikre leserne om at vi tar alvorlig alle de saker og meninger som blir fremsatt om vår rolle, både i mediene og ellers. Det er viktig at det er engasjement rundt trygden. Jeg håper vi kan være med og stimulere til at engasjementet baseres på riktig informasjon.