HF ber om svar på ein del samferdslepolitiske spørsmål, der Oddvard Nilsen etter mi meining viser ei feig haldning. Som tidlegare samferdslepolitisk talsmann i Høgre bør ein forventa at Nilsen bør ha ein rimeleg god oversikt over geografi og samferdsle i landet. Det er difor feigt at Nilsen på spørsmål om Jondalstunnelen ikkje har noko meining om denne, men at dette er ei sak for fylkespolitikarane. Alle med nokolunde normalt gangsyn ser at dette er eit prosjekt som har samfunnsmessig gevinst langt utover eit lokalt samband i Hordaland.

Derimot er Oddvard Nilsen klar i svaret når det gjeld Haukelibanen. Her er det eit klart negativt svar. Dette er eit prosjekt som er i tidleg planleggingsfase, men kan dersom det vert realisert, verta ein samferdslemessig revolusjon. Ein veit enno ikkje noko om eventuelle kostnader for staten. Samferdsledepartementet har løyvd pengar til meir utgreiing av saka. Eg synest det er å gå baklengs inn i framtida når den parlamentariske leiaren i det største regjeringspartiet kan ha så sterke meiningar om eit prosjekt han umogleg kan ha sett seg inn i, og som han på ingen måte kan vita om vert for kostbart.

Dette er skremmande svar frå ein så sentral politikar som Oddvard Nilsen. Same haldningar finn ein også i andre av dei store politiske partia. Det er på tida at veljarane seier frå og gir politikarar som rir gamle kjepphestar beskjed om at det er lov å opna auga for alternative løysingar og få desse forsvarleg utgreidd.

EIVIND TOKHEIM,

ODDA