Dessuten må mange fremtidige brudepar forberede seg på at de ikke blir viet i kirken på den datoen de aller helst ønsker. Også høstens store bispedømmemøte med over 200 deltakere fra alle menighetene i bispedømmet er utsatt i ett år, mens biskop Ole D. Hagesæther har avlyst stiftsmøtet i juni. Dette er hans faste og årlige samling med presteskapet.

Mandag sendte Bjørgvin bispedømmeråd brev til alle prostene og prestene, der man redegjør for den økonomiske situasjonen, som ifølge stiftsdirektør Helge Taranrød gjør at det ikke lenger er rom for økt bruk av prestevikarer. Dette får største konsekvenser for prestetjenesten i Bergensområdet.

1,4 millioner

— Bispedømmerådet har et akkumulert underskudd på 1,4 millioner kroner. Dette skyldes i store trekk at bispedømmerådet for flere år siden har innført en ordning med utplasserte prosti- og vikarprester i hele bispedømmet. Først nå kommer det friske midler fra staten til slike stillinger, sier Taranrød til BT.

De økonomiske problemene går, sammen med innføringen av den femte ferieuken og en ny fridagsordning, i særlig grad utover vikarsituasjonen for prestene. Prestene blir nå regelrett pålagt å redusere aktiviteten dersom det oppstår problemer med å ta ut fridager.

Ingen nye stillinger

Det er heller ikke penger til å engasjere flere vikarprester. Mange av dagens vikarer vil heller ikke få fornyet sine engasjementer. Det blir heller ikke nye faste prestestillinger i Bjørgvin i år, ifølge Taranrød.

Selv om mye tyder på at Stortinget vedtar å bevilge 30 millioner kroner til nye stillinger i forbindelse med revidert statsbudsjett til sommeren, vil de midlene Bjørgvin eventuelt får, bli brukt til å gjøre allerede etablerte stillinger som prostiprester faste. Disse stillingene er vi svært opptatt av å beholde, sier Taranrød.

Nedprioriteres

— I brevet gjøres det klart at gudstjenestetilbudet reduseres i prestenes sommerferie, og alt annet enn lovpålagte tjenester må nedprioriteres. Vigsler som blir meldt inn, må samles på så få dager som mulig, heter det..

— De vigslene som allerede er avtalt i år, vil bli gjennomført. Men nye brudepar må være forberedt på at man ikke kan bli viet i kirken på den dagen de aller helst ønsker, legger Taranrød til.

Han regner med at mange prester vil føle det smertelig å nedprioritere arbeidsoppgaver for å kunne ta ut ferie og fridager.

— Det er vanskelig å pålegge prester om å redusere aktiviteten. De er vant til å stå på og strekke seg langt for å gjennomføre gudstjenester og imøtekomme ønsker om vigsler. Men når vi ikke har midler til mer vikarhjelp, og det er innført utvidet ferie og fridagsreglement med fem dagers uke, er det ingen annen utvei enn å pålegge dem å redusere aktiviteten for å ta ut fridagene og ferie, sier Taranrød.