Bare siden 1996 er antall utmeldinger av Statskirken gått ned med over 40 prosent i Bjørgvin. De to siste årene har tallet stabilisert seg på ca 400 utmeldinger i året. I fjor valgte 399 mennesker å melde seg ut av Den norske kirke i bispedømmet. For å finne et lavere tall må man helt tilbake til 1991.

— Det er vanskelig å finne noen eksakt forklaring på at det nå er nedgang både i utmeldinger og innmeldinger i Den norske kirke. På mange måter er dette en overraskende utvikling, ikke minst på bakgrunn av det sterke fokuset vi har omkring forholdet mellom kirke og stat, sier stiftsdirektør Helge Taranrød i Bjørgvin bispedømme til Bergens Tidende.

Lekker til frikirkene

Biskop Ole D. Hagesæther hevder at selv om tallet på kirkeutmeldinger går nedover, lekker Den norske kirke fortsatt til frikirkene.

— At kirkemøtevedtakene ikke blir respektert i homofilispørsmålet, gjør at noen mister troen på Kirken sin, skriver biskopen i sin årsrapport til Kultur- og Kirkedepartementet.

Taranrød tar de ferske kirkestatistikkene som et uttrykk for at båndene mellom kirke og folk er sterke på Vestlandet.

— Men når dette er sagt, kan vi neppe tolke disse tallene som et uttrykk for større oppslutning om Statskirken generelt, legger Taranrød til.

Utmeldingene av Den norske kirke er i første rekke et byfenomen i Bergen. 236 av de i alt 399 kirkeutmeldingene skjedde i Bergen. Bergen domprosti og Fana prosti topper med 82 utmeldinger hver. Statskirkens varmeste støttespillere finner man i Indre Sogn og Ytre Sogn med henholdsvis fem og seks utmeldinger.

Kirkenedgangen snur?

Ellers viser kirkestatistikkene fra Bjørgvin at flere års nedgang i kirkebesøket kan ha snudd. I fjor deltok vel 964.000 mennesker ved gudstjenester i kirkene i bispedømmet. Det en økning på 14.000 fra året før. Men fremdeles er det et godt stykke igjen før man er tilbake til kirkebesøket på slutten av 1990-tallet, da godt over en million mennesker fant veien til bispedømmets kirker hvert år. Gjennomsnittlig deltok 94 personer på hver gudstjeneste i fjor. Kirkebesøket var størst i Fana prosti med gjennomsnittlig 148 mennesker ved hver gudstjeneste, mens kirkebesøket er lavest i Nordfjord prosti.

Mens det går flere til gudstjenester, døpte prestene i Bjørgvin langt færre barn i fjor. 6070 dåpshandlinger er en nedgang fra 6561 året før. Givergleden er det derimot ikke noe å si på. Totalt ble det gitt tett oppunder 17 millioner kroner i kirkeoffer i kirkene i Bjørgvin i fjor. Det er en økning på 106.000 kroner.