Leder for trafikkavsnittet ved Hordaland politidistrikt, overbetjent Arvid Ask mener at forholdene kunne vært lagt bedre til rette for syklistene i bergenstrafikken.

— Det er påbegynt et prosjekt som tar sikte på å legge til rette for syklistene på veiene inn til sentrum av Bergen. Blant annet er det anlagt en vel fungerende trasé i Fløen. Sykkeltraseen som er laget nord for Forum kino på Danmarksplass, er derimot ikke en god løsning. Her kommer syklistene på venstre side av biltrafikken. Bilister som kommer ned Jonas Lies vei, ser til venstre for å sjekke om det kommer biler som de må stoppe for, og så oppdager de ikke syklistene som kommer sørover Fjøsangerveien. Etter min mening er forholdene for syklistene blitt verre enn de var før denne traseen ble laget, sier Ask til Bergens Tidende.

Travle syklister

I det fine været vi har hatt i sommer, har mange brukt sykkelen til og fra jobben i sentrum.

— Disse syklistene - transportsyklistene - har det travelt. Det er ikke bra at de sykler på fortau fordi de passerer fotgjengere i stor fart. Denne gruppen bør sykle i veibanen. Etter bestemmelsene skal syklister passere fotgjengere i tilnærmet gangfart på fortau. Men i svært mange tilfeller ser vi at de ikke gjør det. Dermed kan det oppstå fare for uhell med personskader, sier Ask.

— Blir mange syklister skadet i bergenstrafikken?

— Våre tall i år viser at det per 31. juli var 29 rapporterte skader. Tallet i tilsvarende periode i fjor var 14 og 22 i 2000, sier Ask.

1001 skadde

— Men dette er langt fra de reelle tallene. Underrapporteringen til politiet av ulykker med personskade der syklister er involvert, er meget stor. For å gi en pekepinn om hvor stor underrapporteringen er, kan jeg vise til en undersøkelse som lege Kari Schrøder Hansen ved Akuttmottaket på Haukeland sykehus gjorde i en 16 måneders periode som ble avsluttet i februar 1995. Hun påviste at det skjedde 1001 personskadeulykker med syklister i perioden - 167 av dem var alvorlige. I samme tidsrom hadde politiet registrert 51 skader av denne kategorien. Schrøder Hansens materiale viste også at 71 prosent av de skadde var barn under 16 år, flest ulykker skjedde i barns nærmiljø. 89 av ulykkene skjedde på fortau og 86 på gang- og sykkelvei, sier Ask.

— Årsaken til at politiet ikke har full oversikt over antall skader med syklister, er enkel. Hvis en syklist velter og skader seg på en gang- og sykkelvei, skal det ikke meldes til politiet, sier han.

Må sykle passivt

— Vil du fraråde bergensere å sykle til og fra jobb i sentrum?

— Nei, men jeg vil så sterkt jeg kan råde dem til å ivareta sin egen sikkerhet. De må praktisere en passiv kjørestil, og må ikke regne med at de kan stole på bilistene. Det er liten trøst og hensikt for en syklist i å ligge skadet i en seng på Haukeland sykehus og pukke på at man hadde retten på sin side da ulykken inntraff, sier overbetjenten.

— Tar bilistene for lite hensyn til syklistene i bergenstrafikken?

— Nei, men jeg hører mange syklister si at bussjåførene er de som viser minst hensyn til dem. Kanskje kan det ha sin bakgrunn i at syklistene med full rett bruker kollektivfelt, som bussjåførene mener de har enerett på. Litt mer smidighet fra alle trafikantgrupper, ville gitt en bedre flyt i trafikken og færre uhell og ulykker, sier han.

— Syklister har henvendt seg til Bergens Tidende og klaget på at det står parkerte biler i feltene som er reservert syklister - blant annet i Helleveien og i Nattlandsveien. Hva mener politiet om dette?

— Det er en uting. Syklistene burde bli langt flinkere til å rapportere til Bergen Parkeringsselskap og politiet hvis de ser parkerte biler i sykkelfelt. Alle bør være med på å trygge forholdene i trafikken. Derfor bør ikke bilister parkere på slike steder. Det kan skape farlige situasjoner, sier Ask.