Jeg forstår av innlegget at Simonsen er motstander av skytebanen. Det er greit nok, men når han titulerer seg som han gjør stiller det strenge krav til faglig innhold og objektivitet i fremstillingen. Dette mangler totalt i innlegget. Jeg kan for orden skyld gjøre oppmerksom på at jeg også kan smykke meg med en akademisk tittel, men jeg trenger ikke bruke den for å gi mine påstander mer tyngde i en avispolemikk.

Da det er lettere å fremsette påstander enn det er å tilbakevise dem vil spalteplassen kun tillate at jeg går inn i detaljer på noen sentrale punkter. Først noen rene fakta.

Området som er tenkt brukt til skyteområde er lite, 127 mål, bestående av myr med spredd furu, noen bratte steinskrenter og blandingsskog på gjengrodd beiteområde. Det meste av dette vil forbli uberørt natur som sikkerhetssone. På området der skytebanen skal ligge er det et steindeponi på mange tusen kubikkmeter sprengstein fra vannverksanlegg. BJF har fått hele området taksert av skogkyndige, og det består av lavbonitet mark og lavproduktiv skog, karakterisert som skrotmark.

Påstanden om at området er sentralt i et større skogområde med stor verdi som vilt og naturområde, og at bruk av dette området splitter opp et viktig skogområde viser at Simonsen ikke kan ha vært i området og heller ikke sett på et kart. Området grenser til jordbruksområde og Bergen kommunen har bygd vei frem til senter av området i forbindelse med tunneldrift og anleggsvirksomhet. Alle som er interessert kan selv kjøre med sin personbil langt inn på området og parkere på steinfyllingen.

Simonsen refererer til en rapport fra et lite firma med et pretensiøst navn, Norsk Naturinformasjon NNI. Simonsen refererer som om rapporten gjelder området som skal brukes som skytebane, men leser en teksten nøye så er alle de forhold som gjelder flora og fauna i Simonsens innlegg relatert til andre områder enn det som skal brukes til skytebane.

Det er dette som kvalifiserer Simonsens innlegg til faglig stryk, og bestått for manipulasjon og desinformasjon. Jeg fant også en annen kreativ formulering i Simonsens innlegg, han bruker begrepet »fuktutforminger av røsslyng». Jeg har aldri før opplevd at vanlig vestlandsmyr er beskrevet så poetisk.

Simonsen karakteriserer området med ordet superbonitet, og lister en rekke arter som skal finnes i området. Når det gjelder skytebaneområdet er dette løgn. Men Simonsen har vært dyktig som manipulator, den eneste reelle stedsangivelse er »sør for Kalandsvannet».

Flere ganger refereres til rapporter, alle fra NNI, ikke en av disse rapportene er oppgitt med kildehenvisninger, noe som burde være en selvfølgelighet.

Når det gjelder NNI så har Simonsen unnlatt å gjøre oppmerksom på at NNI er et enmannsfirma, drevet av en av Simonsens gode venner og støttespillere. Firmaet har særinteresser i området, og den rapporten firmaet har utarbeidet for skytebaneområdet er av fagfolk karakterisert som uetterrettelig. Den inneholder mange feil, og trekker inn andre områder enn planområdet for å finne argumenter mot skytebanen. Simonsen nevner et eksempel, nemlig kvitryggspetten, NNI har funnet tegn til at den kan ha hekket i et område tilstøtende til skytebaneområdet. Dette er Simonsens hovedinnvending, men kvitryggspetten er så vanlig på hele Vestlandet at vi fanger og eksporterer den, også til utlandet.

Til slutt har vi den vanlige innvendingen om støy og naturopplevelse. Alle målinger og beregninger ligger i de kommunale dokumenter. Jeg vil i tillegg gjøre oppmerksom på følgende. momenter. Ville dyr bryr seg overhodet ikke om støy, dersom det ikke ferdes mennesker i et område trives dyrene uansett støy eller ikke. Dersom det er mye mennesker i området skremmes dyrene vekk. Hvordan Simonsens bekymring for dyrelivet passer sammen med hans ønske om at området skal brukes av flere mennesker må ha selv gjøre rede for.

Per Stensland

Medlem av Bergen Jæger og Fiskerforening