Som tidligere nevnt, er dette en svært kompleks problemstilling, men i det følgende skal jeg ta for meg noen elementer. Det er riktig at inntektsrammen og derved nettleien har økt siden 1996, men det har hatt sine naturlige grunner. Inntektsrammen er basert på tidligere kostnader og fastsettes av NVE for fem år om gangen, for tiden 2002-2006. I denne perioden er vi pålagt å redusere inntektsrammen med ca. to prosent årlig som et effektivitetskrav. Dette gjelder for de interne forholdene i nettselskapet. Det er også en del eksterne forhold som har påvirket inntektsrammen i motsatt retning.

Hvert år foretas det justeringer i forhold til økningen i nettleien vi betaler til Statnett, som eier det sentrale overføringsnettet. Videre blir inntektsrammen justert i forhold til våre kostnader for elektrisk tap i overføringsnettet. Dette utgjør ca. 300 millioner kWh og betales av nettselskapene med den samme høye kraftprisen som møter oss alle i markedet. I de siste årene er nettselskapene blitt pålagt flere nye og kostnadskrevende oppgaver, for eksempel er det vi som sørger for de underliggende datasystemene som gjør det mulig å skifte kraftleverandør. Dessuten har overgangen fra à konto til etterskuddsbetaling kostet mye i form av kapitalbinding.

En grundig gjennomgang av inntektsramme og nettleie krever betydelig mer spalteplass enn det som er mulig på debattsiden i BT. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å orientere seg på NVEs internettsider: Her er det særlig forskrift nr. 302, «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer», som er interessant.

BERNHARD HAUKLAND,

MARKEDSSJEF BKK NETT AS