Av Arne Sortevik,

stortingsrepresentant, Frp

Særlig i årets kommunevalg har forskjellen i politisk syn og forskjellen i politiske virkemidler vært tydeligere enn på lenge; offentlig produksjon og fellesskapsløsninger mot offentlig finansiering, valgfrihet og mangfold i produksjon av tjenester. Det har vært tydelig for den som følger litt med; og mitt syn på stemmerett som stemmeplikt inkluderer også at den som har stemmerett bør følge med i politikken!

Men også politikerne har skyld; valgordningen er for dårlig. Justeringer av valgloven førte oss fra vondt til verre! Kortere periode for å avgi forhåndsstemmer, flytting av forhåndsstemming ut av Posten, endring i stemmeseddelens utseende og behandling og endring i bestemmelser for retting av stemmesedler er lite vellykket.

Mitt syn er at forhåndsstemmene bør tilbake til Posten. Mitt syn er at stemmesedlene bør tilbake i lukket konvolutt og at bare den som stemmer bør kunne gå i stemmeavlukket. Mitt syn er at alle bør ha todagers valg og at avstemning også bør kunne skje pr. internett. Svært mange bruker internett til betalingstransaksjoner; tør vi det, bør vi også kunne gjennomføre valg med adgang til å stemme pr. internett. Mitt syn er også at det bør settes strengere krav for å kunne endre partienes kandidatrekkefølge. Om et parti oppnår 15.000 listestemmer og en kandidat 300 kryss og slengere betyr det at hele 98 prosent ønsker den samme rekkefølgen som partiet har satt på sin liste. Når vi lar 2 prosent bestemme er det en «overdemokratisering» som inneholder åpenbare muligheter for aksjoner og manipulering.

Det er partier som stiller lister; derfor bør partienes egne valg av kandidater og plassering av disse i rekkefølge telle tungt. Derfor bør også tilhørighet og lojalitet til partier fra valgte kandidater telle tungt; brudd med parti man er innvalgt for bør også medføre at vedkommende representant mister sin plass og valgt varamann for partiet rykker opp.

Politikerne må også påta seg skyld når de opptrer udemokratisk. Det skjer bare dager etter valgkampen er avsluttet og valget avholdt. Velgerne bør bli spart for det politiske sirkus som følger med valg av ordfører og varaordfører når dette valget foretas av partiene og ikke av velgerne. Også etter dette valget har sirkuset vært større enn noen gang. Valgets tapere har denne gangen hatt et tydelig ærend; stoppe valgets vinner Frp fra å oppnå noe som helst!

Mitt syn er at ordførervalg bør skje ved direkte valg i alle kommuner; ved en slik ordning blir også den som får nest mest stemmer varaordfører. Det er direkte demokrati; innbyggerne kan stemme på ordfører fristilt fra partiliste. Forsøk med direkte ordførervalg bør derfor gjøres til en del av valgloven.

Velgerne registrerer at Frp har holdt stillingen som et av landets store partier. Velgerne registrerer også at partiet i noen kommuner får mellom 20 og 30 prosent oppslutning. Når dette partiet møtes med felles front fra andre partier anført av valgets taper som klamrer seg til ordførerkjedet tror jeg det oppfattes som provoserende. Selv om en slik holdning etter min mening først og fremst virker ødeleggende på partier som deltar i en slik udemokratisk prosess, er det dessverre også fare for at det øker både velgerforakt og velgerlikegyldighet. Når man i denne antidemokratiske øvelsen også deler ut karakteristikk og karakter på partiet, partiets politikere og partiets velgere vises det frem et avslørende menneskesyn. Det er derfor litt av et ansvar KrF tar på seg når de som valgets store taper går inn i rollen som «Frp-stopper»!