Av Sven Åge Birkeland, kunstnerisk leder BIT Teatergarasjen/Oktoberdans

I likhet med mange andre aktører i kulturlivet, mente Bergens scene for samtidskunst — som med årets 20-årsjubileum er landets eldste og viktigste - at meldingen signaliserte en vilje til å føre en konkret og resultatrettet kulturpolitikk i samsvar med rådende tenkning på kunstfeltet.

Desto større er derfor skuffelsen over årets statsbudsjett. Kulturen kan nok med rette fremstilles som en budsjettvinner, men statsråden har i overraskende liten grad lykkes i å følge opp mange av de føringer hun selv ga i Kulturmeldingen.

To punkter i meldingen hadde særlig adresse til den virksomheten BIT Teatergarasjen nå har vært en toneangivende aktør innenfor gjennom to tiår.

For det første var det et gjennomløpende tema i hele meldingen at den internasjonale dimensjonen nå må styrkes i norsk kulturpolitikk. Da blir det i beste fall et tankekors at Bergen Internasjonale Teater ikke nå endelig får en reell økning av sitt tilskudd. BIT har vært et lokomotiv for samarbeid og samproduksjoner mellom norske og internasjonale samtidskunstnere helt siden starten på tidlig åttitall, men uten radikalt økte midler blir det ikke mulig å høste de virkelige fruktene av all nettverksbyggingen og kompetanseutviklingen som har vært gjort.

Det andre viktige signalet i Kulturmeldingen i denne sammenheng, var et ønske om å styrke den frie scenekunsten, og samtidig spore de faste sceneinstitusjonene til å ta lærdom av arbeidsformer og tenkemåte på det frie feltet. Også her har BIT Teatergarasjen vært en pioner. Prosjektorganisering, samproduksjoner, turnévirksomhet og en stadig utvidelse av begrepet scenekunst har vært stikkord for BITs virksomhet. I det fremlagte kulturbudsjett er det imidlertid bare dansen som gis en viss oppmuntring, i form av forslag om et Dansens hus i Oslo. De øvrige aktørene loves intet. For BITs vedkommende er det særlig trekantsamarbeidet med Black Box i Oslo og Avantgarden i Trondheim (Nettverk for scenekunst, som sikrer bedre utnyttelse av de viktigste produksjonene), og dansefestivalen Oktoberdans - den eneste samtidsdansfestivalen her i landet - som ønskes prioritert.

BIT Teatergarasjen vil på dette grunnlag be om møter med sentrale kulturpolitikere på Stortinget, i håp om å påvirke budsjettprosessen i en retning som samsvarer bedre med Kulturmeldingen.