KRISTINE HOLMELID OG NTB Kristine.holmelid@bt.no

Stortingets justiskomité avga tirsdag kveld sin innstilling til regjeringens Politireform 2000, og sluttet seg i hovedtrekk til regjeringens opplegg. Antallet politidistrikt blir redusert fra 54 til 27.

Flertallet i justiskomiteen går inn for at det i fremtiden bare skal være ett politidistrikt i Sogn og Fjordane. Men de er uenige om hvor dette skal lokaliseres; i Sogndal eller Florø. Dermed blir voteringen i Stortinget avgjørende.

Komitéen går også inn for å flytte Stord, Fitjar og Bømlo fra Hordaland politidistrikt til Haugaland.

Fjordane politidistrikt slås sammen med deler av Sogn politidistrikt og deler av Sunnmøre politidistrikt. Lensmannsdistriktene Gulen og Solund inngår i et nytt Hordaland politidistrikt.

Hensikten med å lage større politidistrikter er å få større faglig bredde og dybde, større ressursmessig handlefrihet til å sette inn innsatsen der det trengs, og større effektivitet ved at færre skal drive administrasjon og flere politifolk være operative.

Det foreslås også endringer for domstolene. I Hordaland blir det opprettholdt en domstol på Stord, men det blir ikke etablert en ny domstol i Odda. Voss og Hardanger sorenskriverembeter slås sammen i Lofthus.

Bergen byfogdembete slås sammen med Bergen byrett.