Sentrumsregjeringen var i 2 1/2 år et viktig korrektiv til den samfunnsutviklingen Arbeiderpartiet arbeidet for. Å stemme for sentrumsalternativet ved høstens valg, er på nytt en stemme for en annen retning for samfunnsutviklingen. Mange ønsker nå et regjeringsskifte blant annet fordi Ap virker som «et grått administrasjonsstyre», for å sitere sentrums statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik. Høyre har også presentert sine standpunkt, som dessverre innebærer noen urealistiske skatteløfter som det ikke vil være dekning for uten betydelige kutt i våre velferdsordninger og bistand til land som trenger vår hjelp.En ny sentrumsregjering vil finne ansvarlige løsninger i den økonomiske politikken og ta utgangspunkt i menneskelige verdier som motvirker det økende klasseskillet i Norge.Sentrumsalternativet vil gi Norge en bedre fordelingspolitikk. Jens Stoltenberg sier at Ap ønsker gode fellesskapsløsninger. For sentrumsalternativet er det ikke godt nok å ønske seg det, vi må føre en politikk som gjør at ønskene blir oppfylt. Sentrumsalternativet skal gi oss en bedre skole, et godt helsevesen og en god eldreomsorg. Ap gir Norge en politikk hvor de som har minst, gir forholdsmessig mest til fellesskapsløsninger som Ap ikke klarer å gjennomføre etter en standard som er Norge verdig. Sentrumspartiene vil opprettholde et offentlig inntektsnivå som blant annet sikrer opptrappingsplanene i helsetjenesten og eldreomsorgen, en nødvendig opprusting av skolen både på innsiden og utsiden, og utbygging av flere og rimeligere barnehageplasser. Sentrumspartiene vil målrettede skatte— og avgiftslettelser med et realistisk omfang, med en sosial profil og tiltak for å lette situasjonen for næringslivet. Vi vil heve innslaget for toppskatten. Mange avgifter som blant annet koster mer å administrere enn det gir av inntekter til det offentlige, må fjernes. Ved å velge sentrumsalternativet vil arbeidet med «et enklere Norge», som innebærer fjerning av unødvendige skjema og rapportering, videreføres.Sentrumsalternativet vil gi Norge en bedre miljøpolitikk. Da saken om bygging av gasskraftverk var til behandling i Stortinget, var sentrumspartiene ikke villige til å svekke forurensningsloven. Det førte til at regjeringen Bondevik ble felt.Sentrumsalternativet vil gi Norge en bedre familie- og skolepolitikk. Hovedpoenget med kontantstøtten er valgfrihet. Familien skal gis mulighet til å få mer tid til selv å ta omsorg for barna, og det må bli mer likhet i de overføringene den enkelte familie mottar til barneomsorg. Hovedansvaret for barna ligger hos foreldrene og deres foreldrerett må nå etter tiår med sosialdemokratisk tenkning tydelig gis tilbake til foreldrene. Gi foreldre i det minste den respekten at de kan ta egne valg for barna sine. Det offentlige må gi fullgode alternativer, både gode barnehager og mulighet for selv å velge å ta heldøgnsomsorg for barna. Det handler ikke om å tvinge noen tilbake til noe de ikke vil, men akkurat det motsatte – å gi foreldre rett til selv å velge. Vi må ikke gi plass for den sosialistiske tenkning om ensretting av våre tanker og handlinger.Jeg må gi Jens Stoltenberg rett når han sier at valget 2001 er et valg mellom ulike retninger for samfunnsutviklingen. Dette gjør valget til et viktig valg. Sentrumspartiene vil ha en samfunnsutvikling bygd på menneskelige og kulturelle verdier, ikke en ensidig jakt etter materialistiske verdier.Av Ingmar Ljones, KrFs stortingskandidat fra Bergen