Av Arne Sortevik, gruppeleder Frp i Bergen bystyre

Byrådspartiene vil åpenbart tviholde på forslaget om ny kjøkkenstruktur; ferdiglaget mat fra sentrale kjøkken som skal sendes ut til alle institusjoner og til hjemmeboende eldre i åpen omsorg.

Frp avviser forslaget. Vårt alternativ er følgende:

Bystyret avviser den foreslåtte omleggingen av middagsproduksjonen ved alders— og sykehjem. Bystyret ser den daglige middagsserveringen til pleietrengende eldre som en viktig del av kvaliteten innen kommunens eldreomsorg, og finner ikke på noen måte at den foreslåtte ordningen gir en tilfredsstillende kvalitet.

Bystyret vedtar at det i stedet gjennomføres en løsning med kjøkken for daglig produksjon av fersk, varm middagsmat ved alle institusjoner. Eksisterende institusjonskjøkken rustes opp, og ved igangsatte byggeprosjekter justeres disse slik at kjøkken for produksjon av fersk, varm middagsmat innpasses.

Det legges snarest frem program for gjennomføringen av prosjektet.Bystyret ber spesielt om at ordninger med leie av kjøkken (investering) og konkurranseutsatt drift inngår i programmet. Det legges frem egen sak om distribusjon av mat til hjemmeboende.

Frp avviser at mattilbudet til våre pleietrengende eldre skal behandles på den måten som byrådet nå foreslår. Frp ser mat-tilbudet som en integrert del av tilbudet til den enkelte pleietrengende; Frp avviser en problemstilling som først og fremst teller kroner og der kvalitet og trivsel for de pleietrengende åpenbart ikke er avgjørende. Frp viser til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene som trådte i kraft 1.5.97, der det bl.a. heter: «Brukerne skal få tilfredsstilt grunnleggende behov; tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat.» Etter vår mening ivaretar «kjøkkenreformen» ikke dette forskriftskravet!

Frp stiller seg også svært tvilende til de økonomiske «kalkyler» som dette prosjektet er basert på. Vi er redd for at det ikke blir besparelser, men utgiftssprekk; da forsvinner også det økonomiske fundamentet for tiltak.

Frp håper at bystyret vil lytte til de mange innspill som er kommet i saken og som avviser «kjøkkenreformen»; bl. a. fra en rekke bydelsstyrer.