Et manifest nedfelt av en deputasjon av anerkjente og faglig dyktige personer er dekretert med utspring fra et initiativ fra det private næringsliv. Fra mitt standpunkt synes ideen å kopiere Høyres og Erna Solbergs visjon om sammenslåing av kommuner til storkommuner. Likheten er slående, da det i Gulatinget dreier seg om å slå sammen flere fylker til storfylker, kalt storregioner. Får man mindre byråkrati og færre motsetninger internt ved slike sammenslåinger?

Ser vi på kommuner er disse grensebundet og har århundrer med tradisjon og stolthet som skal ivaretas. Eksempelvis er oppfattelsen av «stril» og «bergenser» og hvem som har forrang, hevd eller rett og slett størst innflytelse, tradisjonelt sett vært en viktig, men særegen argumentasjon. Til tross for diverse motsetninger opp gjennom tidene har handel og skipsnæring fungert «tilfredsstillende». Motsetningene blir naturlig nok større når en skal arbeide på tvers av kommunegrenser, og i tillegg måtte forholde seg til folk fra andre fylker med andre tradisjoner og annen kultur. Blir det som å la bukken passe havresekken?

Vi fjerner fylkeskommunene og slår disse sammen til flere storregioner og trenger et nytt og stort byråkrati for å favne over de forskjellige «fylkers» egeninteresser og til å sammenfatte et felles politisk program. Når det kommer til stykket står det i fare for å bli et nytt, men desto mer interessant forum for taburetter og forhøyet status. Mitt spørsmål blir om vi kommer lenger med en storregion enn for eksempel det å nedlegge fylkeskommunene og sentralisere og desentralisere de fylkeskommunale oppgavene på en mest mulig samfunnstjenlig og økonomisk måte? Frp har i mange år kjempet for en nedleggelse av fylkeskommunene da vi tror samfunnet, foruten bedre og friere lokalt styrt politikk, også vil spare milliarder av kroner i unødig byråkratiske utgifter. Dette frigjør økonomiske midler til primæroppgaver i kommunen. Så lenge sammenslåing av kommuner skjer på frivillig basis kan Frp støtte dette som et samfunnsøkonomisk forbedrende og effektiviserende tiltak. Infrastruktur som omfatter mange kommuner og dagens fylker er et godt eksempel hvor et utstrakt samarbeid er viktig. Men dette behøver ikke nødvendigvis å bety at vi må ha et Gulating som skal bli et nytt tredje offentlig forvaltningsnivå til erstatning for de fylkeskommunene vi pr. i dag ønsker å fjerne.

I stedet for å sette i gang et enormt apparat her i området, hvorfor ikke begynne med å ta i bruk de virkemidler vi allerede har? Når det trengs og er viktig på tvers av vestlandsfylker bør de forskjellige representanter fra Hordatinget, Rogatinget og Møretinget slå seg sammen og fatte felles beslutninger for å øve større makt og innflytelse på Stortinget. Dette er tilgjengelig virkemiddel vi har i dag, som utnyttes ved flere anledninger, men kanskje ikke i tilstrekkelig grad. Det handler om å prioritere ut fra de virkemidler vi i øyeblikket har og i det minste å effektivisere og spesialisere disse til det optimale.

Av Henning Nilsen, styrerepresentant i Bergen Frp