Første fase av forenklinger i Plan— og bygningsloven er nå gjennomført. Endringene legger til rette for økt tempo, større forutsigbarhet, mer hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommunen og aktørene og skaper ikke minst et enklere og klarere lovverk. For Høyre og de andre regjeringspartiene har det vært viktig å redusere saksbehandlingstiden og forenkle selve saksbehandlingen. Dette er gode nyheter for alle som har byggeplaner og for hele byggebransjen. Det har alltid vært et prinsipp for Høyre at vi som brukere også kan sette krav til offentlige tjenester.

Hovedtrekkene av endringene er som følger:

TIDSFRISTER

12 uker generell tidsfrist for behandling av byggesaker.

Rapporteringsplikt for saker som tar ekstra lang tid.

12 ukers frist for kommunestyrets behandling av planutvalgets reguleringsforslag.

4 ukers frist for sektormyndighet til å gi tillatelse til eller uttale seg om byggesaken med grunnlag i annet lovverk.

1 ukes frist for kommunen å avgjøre søknad om midlertidig brukstillatelse.

2 ukers frist for kommunen å avgjøre søknad om ferdigattest.

2 ukers frist for kommunen til å avholde forhåndskonferanse.

6 uker for å oversende en klagesak til fylkesmannen.

Fylkesmannen skal innen 6 uker ha avgjort klagesaker hvor kommunens vedtak er gitt utsatt iverksetting.

Det foreslås også å redusere behandlingstiden for enkle tiltak fra 4 til 3 uker.

FORENKLINGER

Flere saker enn før skal behandles som meldingssaker og enkle tiltak, noe som gjør prosessen enklere for dem som vil foreta mindre endringer.

Omfanget av dokumentasjonen i byggesaken skal reduseres og i størst mulig grad standardiseres, for å redusere antallet byggesøknader med feil eller mangler.

Disse endringene gjør Plan- og bygningsloven mer brukervennlig. Høyre vil fortsatt være pådriver for å gjøre lover, regler og forskrifter og hele offentlig forvaltning mer brukerorientert.

Av Peter Gitmark,

stortingsrepresentant for Høyre i kommunalkomiteen