Etter et halvt år i regjering er vi allerede godt i gang med å oppfylle det vi har lovet. Vi bygger politikken på noen grunnleggende og uforanderlige verdier; beskyttelse av menneskeverdet, enkeltmenneskets frihet, idealet om mangfold og forvalteransvaret.

La meg nevne noen saker som illustrerer de grunnleggende verdier som skal gjelde for vår politikk.

På det medisinsk-etiske område nådde regjeringen en av sine viktigste milepæler i slutten av mars. En stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven, et forslag til ny lov om biobanker og et forslag om forlengelse av det midlertidige forbudet mot transplantasjon av dyreorganer til mennesker, ble lagt frem for Stortinget.

Alle disse sakene setter menneskeverdet på dagsordenen. Det kreves utfordrende avveininger mellom forskningens frihet og enkeltmenneskers integritet. Om mennesket er målet i seg selv eller kun brukes som middel. Om mennesker skal sorteres bort på grunnlag av arveegenskaper. Dette er ikke enkle spørsmål. Men i hovedsak er dette en debatt om hvilket menneskesyn vi har og om hva slags samfunn vi ønsker for barna og barnebarna våre og om å være føre-var.

Regjeringen ønsker å ta i bruk medisinske og teknologiske nyvinninger som kan hjelpe mennesker, men vi må gjøre det på en måte som ikke krenker menneskeverdet. Derfor har vi foreslått å opprettholde et restriktivt lovverk.

Vår tids muligheter er utallige. Utfordringene for enkeltmennesker og fellesskapet blir derfor stadig flere. Det blir stadig viktigere å bevisstgjøre barn og unge på verdier — gi dem redskaper til å møte de mange valgene og prøvene samfunnet setter dem på. Derfor satser vi på økt verdifokus i skolen. I 2002 er det satt av nesten 14 mill. kroner til blant annet kamp mot rasisme, antimobbeprogrammer, skolemekling og veiledning om sosial kompetanse. I denne sammenheng har regjeringen satt av 4,5 millioner kroner til et prosjekt for verdibevisstgjøring i barnehage og skole. Prosjektene skal forankres lokalt, der barnehager og skoler skal få utforme dem selv.

Regjeringen vil dessuten legge til rette for at foreldrene gis mulighet til mer tid med barna mens de er små. Kontantstøtten er sikret og har vært et viktig og populært tiltak for å bidra til denne valgfriheten. For å gjøre småbarnsforeldres valgfrihet reell, fortsetter regjeringen å bygge ut barnehageplasser. Målet er full barnehagedekning og billigere barnehager.

Noen hevder at det er mangel på kvinner som vil ta på seg store utfordringer som gjør at næringslivet har liten representasjon i toppen. Jeg tror ikke det handler om vilje - kanskje mer om forbilder, som viser at det er viktig med kvinner i ledelsen. I møte med unge kvinnelige politikere og andre kvinner er det flere som nevner at en viktig inspirasjon til å delta og ta ansvarsfulle posisjoner er å se andre kvinner i denne situasjonen.

Regjeringen har derfor skjerpet kravene til kvinnerepresentasjon både i offentlige styrer og i allmennaksjeselskaper. Sammen med skjerpingen av likestillingsloven, er det få regjeringer som har gått så langt i bruken av virkemidler for å fremme likestilling. Slik kan vi på lang sikt håpe at kjønnskvotering skal utspille sin rolle.

Naturen må forvaltes på en god måte dersom vi skal lykkes i å ivareta livsgrunnlaget for nye generasjoner. Regjeringen fører en mer offensiv miljøpolitikk enn det er gjort på mange år. Vi har økt bevilgningene med 100 mill. kroner og doblet miljøfondet. Vi øker satsingen på kollektivtrafikk i storbyene. Innsatsen mot utslippene fra Sellafield-anlegget er intensivert.

Vi jobber aktivt for å legge til rette for forurensningsfrie gasskraftverk. Vi har foreslått Norges første nye nasjonalpark på 10 år. Vi har også lagt frem en offensiv klimapolitikk og en viktig havmiljømelding.

I Sem-erklæringen viser Samarbeidsregjeringen hvilke verdier som legges til grunn for vårt arbeid. Det skal gjøre en forskjell hvem som sitter i regjering. H, KrF og V har tatt ansvar og vil fortsette å være en «verdifull regjering» gjennom å beskytte menneskeverdet, ta vare på enkeltmenneskets frihet, mangfold og forvalteransvaret. På denne måten tar vi vare på de beste verdiene den kristne og humanistiske kulturarv har gitt oss.

Av Valgerd Svarstad Haugland, partileder KrF