Av Are Tomasgard,saksordfører for ambulanseplanen i Hordaland, (Ap)

Fra å bruke ca. 95 millioner kroner i dag, foreslår rådmannen at vi i fremtiden skal satse bortimot 125 millioner kroner i Hordaland fylke.

Ambulanseplanen har vært ute til høring, og det har skjedd en rekke endringer etter de rekordmange uttalelsene fylkeskommunen mottok.

Planen har skap engasjement og det har kommet klare meninger til utrykk både i møter og media. Dette er positivt, fordi det har bidratt til å gjøre planen bedre en utgangspunktet var før høringen.

Den nye ambulanseplanen medfører en betydelig heving av kompetansekravene. Videre legges det opp til å ta i bruk fremtidsrettet utstyr som gir større muligheter til behandling, og ikke minst å redde liv.

I planen legges det opp til at bortimot 80 prosent av innbyggerne i fylket vil få ambulanse innen 12 minutter, mens hele 95 prosent vil nåes innen 25 minutter, beregnet etter fartsgrensene. At en i realiteten kommer fortere frem som en følge av blålys og sirener er faktisk ganske sannsynlig. Sannsynligheten for samtidighetskonflikt er redusert ved at det er kommet inn flere ambulanser, samtidig som dette også har bedret den totale beredskap, f.eks. ved katastrofer.

Fremdeles kan politikerne gjøre forandringer når det gjelder planen.

De områder jeg som saksordfører da ville pekt på var følgende:

Ta inn i målformuleringene at byområder skal nåes innen 12 minutter. Dette siden vi setter inn ressurser som tilsvarer at 93 prosent i Bergen nåes innen 12 minutter. Da blir det litt tullete og ikke sette kravet høyere en 25 minutter. Det bør være samsvar mellom mål og innsatsfaktorer.

Masfjorden bør få en bedre løsning.

Det bør vurderes å ta ut ambulansen som er planlagt på Trengereid, for å flytte bilen til Arna. Det må da stasjoneres en supplerende ambulanse i Samnanger. Dette vil føre til en bedre dekning i Arna bydel som har mange innbyggere, samtidig som at en ikke raserer den interkommunale legevaktordningen som er under oppseiling i Fusa/Samnanger

På søndre del av Bømlo vil det kunne være fornuftig å sette inn en supplerende ambulanse. Dette vil være fornuftig særlig ut fra kjøretid og veistandard – i noen grad befolkningstetthet.

Ambulansen som er foreslått i Ølen bør vurderes flyttet til Etne. En mulighet er at ambulansen da er stasjonert ved den interkommunale legevakten i Ølen i den tiden denne er operativ – på ettermiddagstid.

Ellers bør det vurderes å forskyve både Tysnes-ambulansen og ambulansen på Gjermundshavn noe lenger nordover, dette for å oppnå bedre dekning av noen befolkningstette områder. Disse bilene må i så tilfelle sees i sammenheng.

Jeg hadde håpet at en politisk i fylkestinget var villig til å ta høyde for en økt driftskostnad på ca. 2 millioner kroner som disse endringene ville medført. Imidlertid er det verdt å ta med seg at forslagene ville spare fylkeskommunen for noen millioner i kostander som en må ut med for å etablere ny stasjon på Trengereid og i Ølen.

Vel – det er politikerne i fylkestinget som nå har ansvaret for at vi får en god ambulanseplan for innbyggerne i Hordaland. En plan som må følge de regler og påbud som kommer/ gjelder.

Utgangspunktet fra rådmannen er meget bra, selv om det kanskje bør gjøres en del justeringer slik som jeg har vært inne på ovenfor.

Allikevel skal politikerne være forsiktig med å gjøre for store endringer. Det er ikke et ubetydelig puslespill som er gjort av prosjektgruppen som har arbeidet med planen. Utgangspunktet har vært at innbyggerne i fylket er likeverdige – og at det er kvaliteten på argumentene som er viktig og ikke volumet de blir fremført med.

Jeg understreker at dette er mine betraktninger omkring planen som jeg har vært saksordfører for.