Av Martin A.E. Andersen,leder i Bergen eldreråd

Med utgangspunkt i denne uttalelsen skal så hovedpersonen i intervjuet ha engasjert seg aktivt i arbeid til fordel for byens hjelpetrengende eldre.

Det nåværende Bergen eldreråd ble oppnevnt av Bergen bystyre i nov. 1999 for inneværende valgperiode og er ukjent med den påståtte uttalelsen.

Eldrerådet har ved flere anledninger orientert seg og hatt intern meningsutveksling om de aktuelle storkjøkkenplanene, og allerede 28. juni 2000 gjorde Bergen eldreråd følgende vedtak etter å ha drøftet sluttrapporten fra Styringsgruppen for Kjøkkenprosjektet: «Bergen eldreråd kan ikke rå til at omleggingen blir gjennomført.» Etter dette skulle det være ganske klart hva Bergen eldreråd mener i denne saken.

Bergen eldreråd arbeider ut fra lov av 8. nov. 1991 om eldreråd, supplert med retningslinjer fra Sosial— og helsedepartementet. Rådet skal få seg forelagt alle saker som angår de eldre i kommunen, og det står fritt til selv å ta opp saker og problem om det finner at dette er nødvendig. Rådets uttalelser skal følge sakene helt frem til endelig vedtak blir gjort, og det kan regnes som feil i saksbehandlingen dersom dette ikke blir gjort.

Saksområdet er ikke begrenset til forhold som sorterer under byrådsavdeling for helse og sosiale spørsmål, men gjelder like mye for saker som f.eks. hører inn under avdelingene for økonomi, kultur, service og utvikling. De åtte bydelene i Bergen har egne bydelseldreråd som tar seg av lokale saker, og de samarbeider med det sentrale eldrerådet.

Ifølge loven om eldreråd skal rådet ha et flertall av alderspensjonister, og leder og nestleder skal velges blant disse. I de to foregående kommunevalgperioder har imidlertid Bergen eldreråd vært oppnevnt på rent partipolitisk grunnlag, noe som de ansvarlige pensjonistorganisasjonene har gått meget sterkt imot.

Fra inneværende valgperiode er endelig eldrerådet sammensatt slik loven forutsetter, og det har i dag fem alderspensjonister og to politikere, som også er pensjonister. Alderspensjonistene er nominert av de lokale avdelinger av de to store nasjonale pensjo-nistorganisasjonene Norsk Pensjonistforbund og Landslaget for off. pensjonister, som på lands-planet står for et samarbeid som omfatter mer enn 200.000 pensjonister.

Alderspensjonistene i eldrerådet er politisk og på annen måte helt uavhengige, og forutsettes å løse sine oppgaver innenfor de tradisjonelle parlamentariske rammer som gjelder i samfunnet.

Eldrerådet i Bergen vurderer positivt og samarbeider med alle som ønsker å tale de eldres sak. Det regner med at ingen ønsker å redusere dets renommé eller innflytelse, men heller vil støtte arbeidet med å gi eldrerådene landet over økt reell innflytelse.