DEBATT

Av Helen Nordeide Fløisand,

byråd Helse og sosial

Bergen kommune

Bergen kommune satser tungt på å gjennomføre «Handlingsplanen for eldre» som bystyret har vedtatt. Denne planen har et ambisiøst program for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger, hvor flere av de private institusjonene inngår med nybygg/ombygging når det gjelder begge kategorier. Ved gjennomføring av utbyggingsprogrammet vil Bergen få tilgang på flere sykehjemsplasser og standarden på sykehjemmene vil bli langt bedre. Som en klar følge av sykehjemsutbyggingene ligger det også en plan for nedtrapping av uhensiktsmessige aldershjem. Avvikling av aldershjemsplasser etter hvert som nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger tas i bruk er en landsomfattende prosess.

De private institusjonene, eiet av menigheter og organisasjoner, har vært ryggraden innen eldreomsorgen. Uten at disse for mange, mange år siden startet den humanitære og diakonale virksomheten er det ingen som i dag vet hvordan utviklingen innen eldreomsorgen ville ha vært.

Bergen kommune legger derfor vekt på å behandle de private og de kommunale institusjonene likt.

For tiden foregår det forhandlinger om driftsavtaler med de private institusjoner. Det er bred enighet om dette i bystyret i Bergen, og undertegnede har vært en av pådriverne for å få dette til. Bergen kommune legger opp til at de private og kommunale institusjoner gir beboerne et likeverdig tilbud med tilsvarende driftstilskudd pr. plass. Vi legger heller ikke skjul på at de private har sin egenverdi nettopp fordi de har den bakgrunn som jeg tidligere har beskrevet.

I Bergen kommune tas det i bruk 200 nye eller ombygde sykehjemsplasser i 2003 — det tas også i bruk 64 serviceboliger som er ferdige allerede i løpet av januar, samt 25 boliger som er ferdige i oktober 2003. Av disse nye plassene er 85 private: Røde Kors sykehjem, 60 plasser og Slettebakken Menighets Eldresenter, 25 plasser.

For å kunne ta i bruk alle disse plassene i den vanskelige økonomiske situasjonen som Bergen kommune nå er i, har det derfor vært nødvendig å foreslå å forsere avviklingen av en del aldershjemsplasser, men i tråd med vedtatte «Handlingsplan for eldre». Alternativet er at nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger ikke kan tas i bruk. I tillegg vil det gå enda verre ut over hjemmetjenestene - som allerede er hardt belastet i budsjettforslaget. Dette bekymrer meg sterkt.

Det er flere kommunale enn private plasser som er foreslått nedlagt i byrådets forslag til budsjett for 2003. Av de 84 aldershjemsplassene er 57 kommunale. Når det gjelder plassene ved Nykirken alders- og sykehjem og deler av Domkirkehjemmet, vil kommunen støtte en bruksendring til bygging av nye omsorgsboliger i dialog med eierne. At dette er diakonale institusjoner er selvfølgelig ikke negativt - det skulle bare mangle at vi ikke skulle fortsette det gode samarbeidet med disse to viktige institusjoner i Bergen.

Bakgrunnen for forslaget er at disse plassene er dyre å drive, og at de ikke gir et tilfredsstillende tilbud i dag.

Det som skjer nå, er altså at avviklingsplanen for aldershjem må forseres på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Årsaken til den vanskelige økonomien er bl.a. vårens lønnsoppgjør, økte pensjonsinnbetalinger som ikke kompenseres fra staten, og ikke minst det faktum at Bergen kommune får disponere langt mindre av egne inntekter enn for landsgjennomsnittet. Dette henger sammen med statens inntektsutjevningssystem overfor kommunesektoren. Bergen kommune fratas totalt 460 mill. kroner i forhold til byens skatteinntekter, noe som gjør at Bergen har langt mindre å disponere! Dette kjenner våre sentrale politikere i regjering og Storting meget godt til, så vi venter på at dette skal bedre seg. Det er også et faktum at det statlige tilskuddet siden 1997 har stått stille på 830.000 kroner frem til i år - da økte det med 13.000 kroner!! Den kommunale egenandel har i samme tidsrom økt med bortimot 1 mill. kroner! En sykehjemsplass koster nå ca. 2 mill. å bygge!!

Vi har stor respekt for det arbeid som blir gjort ved de private institusjonene. Men, som vi har forsøkt å vise til i Handlingsplan for eldre, endrer behovene og kvalitetskravene seg i forhold til bostandard for de eldre, noe kommunen må søke å ta hensyn til i utformingen av eldreomsorgen. En eldreomsorg som er godt gjennomtenkt og som stadig videreutvikles - også etter at handlingsplanperioden er over!