Jeg vil nedenfor grunngi mitt standpunkt. Det som kan oppfattes som kritikk er rettet mot politikerne, og ikke mot kommunens ansatte.

I 1995 ble det vedtatt at Bergen skulle få et eldreombud, og året etter var det første ombudet på plass. Så vidt jeg husker var Bergen den første byen i Norge som tok konsekvensen av at de eldre hadde et stort og udekket behov for en slik tjeneste, noe ettertiden har bekreftet. Både politikeren og ikke minst innbyggerne i Bergen hadde grunn til å være glad og stolt over dette vedtaket.

Nåværende eldreombud Else-Kristin Foss Vikenes ble ansatt i 1998. Leser en ombudets årsmeldinger både for 1999 og 2000 fremgår det av både statistikk og eksempler at hun har fullt opp å gjøre. Fordelingen av individrettede saker for år 2000 er oppdelt i følgende grupper:

  • Sen/feil saksbehandling, ansvarspulverisering, manglende vedtak.

Holdninger (arroganse, dårlig service, dårlig tilgjengelighet, manglende informasjon)

Realitetsklager

Rådgiving, hjelp til klager

Systemkritikk/-innspill

Av eldreombudets arbeidsoppgaver for øvrig kan nevnes samarbeid eldreråd/organisasjoner, øvrige ombud. Forbrukerrådet og Konfliktrådet, undervisning ved Høgskolen i Bergen og Betanien sykepleierhøgskole, deltakelse i prosjektet «På talefot med de eldre» i regi av Sosial— og helsedepartementet, samt deltakelse på en rekke kurs og seminarer fokusert på ulike områder knyttet til eldreomsorg og -rettigheter.

Jeg finner det riktig å referere noe av det arbeidet eldreombudet gjør, for å synliggjøre hva byrådet har planer om å fjerne/redusere.

I årsmeldingen for 1999 anbefalte eldreombudet bl.a. videreføring av kurs i saksbehandling og etikk. Denne anbefaling ble gjentatt i år 2000, idet ombudet igjen peker på viktigheten av en grundig opplæring i saksbehandling og etikk. Vider anbefales det at sekretariatfunksjonen styrkes, slik at eldreombudet kan fylle sin rolle etter intensjonene. Må hun gjenta disse anbefalinger fordi kurs ikke er iverksatt? Ofte kan det bli dyrt å være «fattig».

Er det noen som tviler på at det er behov for eldreombudet? Finansbyråd Tystad uttaler til BT 23. februar at eldrerådet ikke er et klageorgan, og at byen har godt utbygde uavhengige klageordninger for helse- og sosialvesenet. Men hvem skal ivareta den tydeligvis meget nødvendige kontroll og menneskene den berører? Klagene er til enhver tid en konsekvens av brukernes virkelighet og kommunens politikk. Og hva med målsettingen i eldreombudets arbeidsinstruks § 1: «Eldreombudet skal, som et uavhengig kontrollorgan arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot byens eldre innbyggere i saker som omhandler kommunens velferdsoppgaver og spesielt helse- og sosialtjenestene.» Skal bukken passe havresekken selv?

I en nylig undersøkelse har Bergen allerede fått stryk for sin eldreomsorg. I den forbindelse lovet byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen snarlig aksjon (BT 18. januar.) Hva går den «snarlige aksjonen» ut på?

Det er fint at byrådet har mange planer og ønsker i forhold til forskjellige prosjekter til glede for oss bergensere, og av «stor betydning for Bergen» (et av byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsens yndlingsformuleringer), men det er å håpe at de vet å prioritere. De hjelpetrengende eldre har ikke tid til å vente. De trenger den faglige og menneskelige kunnskap, inkludert omsorg og hjelp som eldreombudet yter nå. Eldreombudet er en ressurs, og hun formidler ressurser. Har byrådet tenkt på at eldreombudets arbeid også har en forebyggende effekt? Jeg har selv ikke hatt behov for å søke hjelp hos eldreombudet, men har møtt folk som har fått slik hjelp. Det er fint å møte dem i ettertid, med hevet hode, styrket selvfølelse og håp for fremtiden. Når mennesker blir møtt med kunnskap, respekt og trygghet, fungerer det bedre!

Jeg vil avslutte med en appell til alle bystyrets politikere: Stem for at alle ombudsordningene får fortsette, og helst styrkes. Kom på talefot med de eldre! Sørg for at alle ansatte i kommunen får opplæring i det yrket de har, og gi dem yrkesstolthet og glede over det viktige arbeidet de utfører.

Tenk om Bergen kunne bli en foregangsby for en verdig eldreomsorg!

GRETE K. WOLD, BERGEN