Først litt om saksgangen. Den 1. september d.å. sendte jeg et brev til Vesta om den fører— og passasjerulykkesforsikring som jeg har i tilknytning til bilforsikringen. Av vilkårene fremgår at «Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den motorvogn som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne.

For person som er fylt 70 år er forsikringssummen nevnt i pkt. 7.3. begrenset til kr. 100.000.- ved livsvarig invaliditet».

Videre henviste jeg til den generelle ulykkesforsikring jeg har i selskapet. Av disse vilkårene fremgår at «Forsikringen opphører ved utgangen av det forsikringsår forsikrede fyller 75 år (barn 20 år). Ved fylte 70 år kan forsikringssummen ikke overstige kr. 100.000.- ved dødsfall og kr. 100.000.- ved livsvarig invaliditet».

Den 16. september d.å. purret jeg skriftlig på Vesta. Da jeg fortsatt ikke hørte noe fra selskapet purret jeg den 24. samme måned. Samme dag fikk jeg en henvendelse fra informasjonsavdelingen i Vesta. Foranlediget av oppslaget i «Forbrukerinspektørene» den 19. september d.å. hadde Vesta forgjeves lett etter mine to førstnevnte brev. Kopier ble umiddelbart sendt over e-post.

Den 26. september d.å. purret jeg muntlig på saken. En representant for informasjonsavdelingen svarte at manglende svar skyldtes et betydelig arbeidspress – til tross for at han deretter måtte erkjenne at brevene var forsvunnet i systemet!!

I skrivende stund har jeg ikke fått svar fra Vesta. Så meget om kundebehandlingen og så til saken.

Mitt anliggende i brevet av 1. september d.å. var at jeg har betydelige problemer med å forstå at jeg som 75-åring skal være helt avskåret fra å få dekning under ulykkesforsikringen fra utgangen av inneværende forsikringsår. En hendelig ulykke, som for eksempel en flyulykke eller en buss som kjører utfor veien, er overhodet ikke aldersbetinget. Det betyr m.a.o. at som menneske representerer jeg i så fall ingen verdi i forhold til min eksempelvis 74-årige medpassasjer. På denne bakgrunn ba jeg opplyst om Vesta kan tenke seg å endre vilkårene slik at personer over 75 år ikke blir diskriminert ved forsikringsoppgjør for ulykker som ikke relaterer seg til den forsikredes alder.

Overfor representanter for Vesta (til tross for gjentatte forsøk har jeg ikke fått kontakt med informasjonsdirektøren) har jeg gitt uttrykk for at jeg er innforstått med at forsikringsdekningen blir redusert som følge av høy alder.

Jeg går imidlertid ut fra at det ikke foreligger statistikk som tilsier at personer over 75 år er mer utsatt for slike hendelige ulykker som nevnt enn personer under 75 år, respektive 70 år. Ifølge informasjonsdirektørens oppsett i BT den 28. september d.å. har personer over 75 år sjelden forsørgelsesbyrde eller inntektsbringende arbeid. Derfor er denne gruppen unntatt fra kapitaldekning når ulykker skjer. Hva om jeg i tilfelle blir utsatt for en invaliditet som gjør det nødvendig å bygge om huset? Hva om jeg i tilfelle blir avhengig av ekstern hjelp? Hva angår forsørgelsesbyrde: Er en ektefelle en ikke-person i denne sammenheng?

Jeg bemerker for øvrig at informasjonsdirektøren argumenterer ut fra den forutsetning at jeg har reiseforsikring i Vesta. Det har jeg ikke. Jeg har som nevnt en generell ulykkesforsikring. Kanskje hun burde ha satt seg noe inn i saken (hvis hun finner brevene).

Videre anfører informasjonsdirektøren at Vesta i mange år har varslet kunder om at kapitaldekningen bortfaller ved 75 år. Gjelder dette også for ulykkesforsikring? I så fall, hvorfor har jeg ikke blitt varslet om at fører- og passasjerulykkesdekningen i tilknytning til bilforsikringen bortfalt da jeg fylte 75 år? Hvorfor har jeg heller ikke fått reduksjon i premien som følge herav?

Til slutt bemerkes at jeg har notert at informasjonsdirektøren har tatt seg tid til å skrive til BT. Kanskje hun bør ta seg tid til å sørge for at en mangeårig kunde får svar på sine brev til selskapet innen rimelig tid.

Av Ole Johan Giertsen