ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

Herredsretten dømte ekteparet til betingete fengselsstraffer for urettmessig å ha mottatt 230.000 kroner i trygdeytelser over en periode på knapt fire år.Ved trygdebedrageri som overstiger 30.000 kroner, har Høyesterett slått fast at det bør reageres med ubetinget dom. Påtalemyndigheten anket derfor straffutmålingen. Ekteparets forsvarer fremholdt overfor lagmannsretten at saken var så spesiell at de to ektefellene, 32 og 27 år gamle, burde slippe fengsel. Han pekte på faren for at trebarnsfamilien ville rakne, og få store problemer dersom både far og mor måtte i fengsel.Lagmannsretten medgav at familiesituasjonen var spesiell, men ikke så særegen at ubetinget straff kan unngås.Herredsretten ga trebarnsmoren en betinget dom på fem måneders fengsel, og hennes mann en betinget dom på 120 dager. Nå må både moren og faren sone 45 dager i fengsel. Resttiden i herredsrettens dom forblir for begge betinget, med en prøvetid på to år.