Av Kjersti Toppe,

Senterpartiet 1.kandidat kommunevalget

Bergen kommune skal nå behandle statens forslag til Nasjonal Transportplan for 2006-2015. Dette planforslaget gir anbefalinger om transportpolitikk og prioritering av midler innenfor de økonomiske rammer gitt av departementene på nasjonalt nivå. I dette forslaget er Eikåstunnelen utelatt. Denne tunnelen er, ifølge staten, ikke et prioritert prosjekt — og som ikke kan forventes å bli gjennomført før etter år 2015(!!).

Dette er helt fullstendig uholdbart for innbyggere i Åsane bydel. Denne tunnelen blir ikke bygd primært for å gi bilister kortere og bedre vei, men for å skape tryggere nærmiljø, sikrere skoleveier, bedre bomiljøet og unngå trafikkulykker. I denne delen av Åsane er det planlagt storstilt utbygging av både boliger og næringsareal, i tillegg vil trafikkmengden fra nord øke med 30-50 prosent når bompengene over Nordhordlandsbrua opphører. All fornuft tilsier at Eikåstunnelen må realiseres snarest.

Tidligere har Eikåstunnelen blitt vraket til fordel for et veiprosjekt i Os, mot Bergens-politikernes ønske. Nå holder Eikåstunnelen igjen på å bli utelatt som et prioritert veiprosjekt. Jeg vil anmode alle politikere i Bergen til å «sparke» denne saken oppover mot sine sentrale politikere, og gjøre alt vi kan for at midler til Eikåstunnelen avsettes i første del av planperioden. Alternativet er at Bergen forskutterer prosjektet med bompengemidler, og krever at staten går inn og gir garantier for dette.