Et av kronargumentene er at EU fra 2004 har planer om å innlemme 10 nye land.

Sigurd Grytten hevder i fullt alvor at Norges forhold til EU må tas opp til ny debatt når EU-utvidelsen kommer i gang etter planen fra 2004. Det han mener er selvsagt at fra denne dato må Norge på ny søke om EU medlemskap. For Kystpartiet er det totalt uforståelig at det finnes nye momenter for EU-medlemskap selv om land som Polen, Tyrkia og Romania skulle bli med i unionen. Etter vår mening vil en slik utvidelse bare styrke Nei-argumentet. Det viktigste sett fra Kystpartiets synspunkt er at Norge på selvstendig grunnlag har råderett over fiskeriressursene, olje og gass-utvinningen, samt at vi selv styrer vår skog— og landbrukspolitikk.

En EU-utvidelse østover er heller ikke så problemfri som Grytten later som i kronikken. Også ute i Europa er det betydelig skepsis til en EU-utvidelse. Landbruksoverføringene er et av temaene som vil volde store problemer. Omkring halvparten av EUs utgifter brukes til å støtte landbruket, og hvis ikke de nåværende ordninger endres markant i forbindelse med en utvidelse, så bryter hele systemet sammen. Undersøkelser viser at et søkerland som Polen alene under de nåværende ordninger vil være berettiget all EU sin landbruksstøtte. Dette viser at man står overfor svært vanskelige forhandlinger.

Frankrike har allerede sagt at de under ingen omstendigheter vil være med på å gjennomføre ordninger som forringer støtten til franske bønder. Spania, Portugal, Italia og Hellas nyter også godt av landbruksstøtten. I tillegg har vi England og Danmark som «heldigvis» stadig er i besittelse av sunn skepsis overfor hele EU-foretaket. Endelig har vi Tyskland som er EUs største bidragsyter og som klart har uttalt at de ikke er interessert i å betale mer enn nå til EU-kassen. Som vi ser står problemene i kø.

«Norge må være med i EU for å sikre markedsadgang for fiskerinæringen ved en eventuell EU-utvidelse østover», er en annen påstand fra Grytten og Ja-siden.

Markedet er ikke bare innenfor EU-området. I fremtiden vil Russland, USA, og Asia være vel så interessante handelspartnere som EU. Etter Kystpartiets mening må det være langt viktigere for kystbefolkningen å ha råderett over ressursene i havet enn å la EU-byråkratene bestemme over det som har vært kystfolkets levevei i generasjoner.

Hvis virkelig Sigurd Grytten og andre EU-tilhengere er så opptatt av demokrati, hvorfor respekterer de ikke da folkeavstemningene fra 1972 og 1994. De fleste kan huske hvilke dommedagsprofetier Ja-sden den gang kom med om vi sto utenfor EU. Folk flest har sett at vi har klart oss rimelig bra i forhold til EU.

Grytten og Ap har også hevdet i en årrekke at Norge ikke kan klare seg uten EØS-avtalen. I en rapport som Statistisk Setralbyrå har laget på oppdrag fra Utenriksdepartementet, viser den økonomiske «gevinsten» 0,77 prosent. Og da er ikke eventuelle tap som følge av Gassmarkedsdirektivet tatt med. EØS-avtalen har ført med seg en rekke unødvendige EU-direktiver. Kystpartiet krever reforhandling av EØS-avtalen som hittil har skapt mer problemer enn fordeler for landet.

Kystpartiet håper innbyggerne gjennomskuer Grytten og Ja-sidens propaganda!

Av Jan-Ove Fromreide Politisk nestformann Kystpartiet i Hordaland