Av Geir Morten Hansen,

fylkesleder Norsk Kulturskoleråd — Hordaland

Budsjettforslaget for Bergen viser at prisen for en elevplass foreslås økt med 400 kroner pr. år (+25 prosent) og familierabatten på kr 300 foreslås fjernet.

Den situasjonen som her er beskrevet for Bergen, er mye lik hva som er situasjonen for de andre 32 kommunene med kulturskole i Hordaland.

Kommunene står nå overfor et veivalg i sitt videre arbeid med utvikling av kulturskolene. Visjonen for den norske kulturskolen er: "en kulturskole for alle".

Nå fjernes den øremerkede statsstøtten til kulturskolene fra 1. januar 2004 og blir en del av rammetilskuddet til kommunene. Man regner med at en konsekvens av dette blir at maksimumsgrensen på kr 1600 pr. år i elevpenger blir fjernet. Statsstøtten har praktisk talt stått uforandret minst de siste 10 årene. Ikke engang er statsstøtten indeksjustert. Det er langt igjen til en når målsettingen med en kostnadsfordeling mellom kommune, stat og elevpenger på 45/45/10.

I fremtiden vil trolig kommunene selv fritt kunne fastsette størrelsen på elevpengene. Da kan en lett se for seg at elevpengene kan løpe løpsk i mange kommuner. Hva vil dette bety for kulturskolelandet Norge?

Hittil har det vært et viktig prinsipp at elevpengene skal være så pass lave at alle skal ha råd til å søke barnet sitt inn i den kommunale kulturskolen. Dette har vært et viktig element for å gi et kulturskoletilbud til alle barn og unge som har lyst på det. Hvilke konsekvenser får det for samfunnet på sikt at mange kanskje ikke lenger har råd til å søke barnet sitt inn i kulturskolen? Blir det en kulturskole for alle, eller en kulturskole for de få?

Det er viktig for samfunnet at man når målsettingen med en kostnadsfordeling på 45/45/10. Det er et viktig prinsipp at elevpengesatsen er så lav at alle har råd til å benytte seg av dette viktig tilbudet for barn og unge.