Både politikere og menigmann gir uttrykk for tvil om kommunen kan klare å finansiere et så stort prosjekt. Samtidig vil ønsket om å finne andre og billigere løsninger for brannvesenet, kunne forlenge den «ørkenvandring» som byens brannvesen har befunnet seg igjennom mange tiår. De har behov for andre og mer tjenlige lokaler for sin viktig oppgave for Bergen by. Men denne debatten har også betydning for domstolenes lokalbehov.

Når brannvesenet har fått sine nye lokaler åpnes det for bygging av nytt tinghus for Gulating lagmannsrett, men det perspektivet er blitt borte i debatten om finansiering av ny brannstasjon.

Som domstolsledere skal vi ikke blande oss inn i Bergen kommunes finansieringsproblemer og de vanskelige avveininger dette fører med seg. Men vi finner det betimelig — igjen - å minne om at også domstolene her berøres. Det må være et viktig hensyn at også de domstoler som er lokalisert i Bergen by, kan drive sin virksomhet i lokaler som bl.a. ivaretar grunnleggende servicebehov for publikum, mulighet for mer effektiv saksavvikling og rimelige minstekrav til arbeidsmiljø og sikkerhet for dem som arbeider der.

I mai 2001 ble det inngått en kjøpsopsjonsavtale mellom Statsbygg og Bergen kommune. Avtalen sikret tomt for et nybygg for Gulating lagmannsrett i Rådhuskvartalet. At det skal reises et bygg for lagmannsretten på tomten slik at lagmannsretten, og deretter de øvrige domstoler i Bergen, kan gis tjenlige lokaler, har det vært allmenn oppslutning om. Dette har vi da også tatt utgangspunkt i - og lagt betydelige ressurser i - gjennom etter hvert ganske mange år. Vi er kommet så langt at en internasjonal prosjektkonkurranse for nybygget skal kunngjøres, og valg av vinnerutkast skal etter denne fremdriftsplan være foretatt i juni måned. At prosjektet kunngjøres internasjonalt , sier litt om hvilken betydning det tillegges. Hvis alle gode krefter står oss bi, kan vi regne med innflytting i nye lokaler i 2006, etter en «ørkenvandring» som for domstolene i Bergen har vart i mer enn 15 år.

Kjøpsopsjonsavtalen har som forutsetning at Brannvesenet fraflytter sine nåværende lokaler i Rådhuskvartalet. Utnyttelsen av lagmannsrettens tomteareal forutsetter riving av en del bygninger uten verneverdi som Brannvesenet i dag disponerer. Når det nå stilles spørsmål ved finansiering av ny hovedbrannstasjon, setter dette selvsagt Brannvesenet i en vanskelig situasjon. Men det fører også til forsinkelser som vil få negative konsekvenser også for fremdriften av lagmannsrettens byggeplaner. Vi minner om at Gulating lagmannsrett som kjent ikke bare dekker Bergen by, men alle tre vestlandsfylkene og betjener en befolkning på nærmere 1 million. En forsinkelse får også konsekvenser for de øvrige domstoler i Bergen som skal ha sine lokaler i dagens tinghus på Tårnplass. Først når lagmannsretten kan flytte inn i et nytt bygg kan en høyt påkrevd ombygging og renovering av vårt ærverdige tinghus på Tårnplass starte. Denne ombyggingen vil selvsagt ta hensyn til det forhold at Tinghuset på mange måter er en bygning med store arkitektoniske kvaliteter og et viktig landemerke i Bergen by.

Gulating lagmannsrett og de øvrige domstolene som holder til i dagens tinghus forutsetter derfor at Bergen kommune - uansett hvilket resultat man kommer frem til med hensyn til finansiering av ny hovedbrannstasjon - bidrar til å sikre fremdriften i en byggesak som alle Bergens-domstolene er avhengig av og som etter vår oppfatning også er viktig ut fra Bergen kommunes egne interesser. På dette trinn, som tidligere, er vi åpne for en dialog med Bergen kommune for å finne frem til løsninger som kommunen - og vi - kan være tjent med.

Av Arne Fanebust

førstelagmann Gulating lagmannsrett

Erik Elstad

sorenskriver Bergen tingrett