Av administrerende direktør Johan G. Hvide og viseadministrerende direktør Lars Helge Kyrkjebø, Seatrans

Slik blir det gjerne når man baserer seg på annenhånds informasjon. Vi vil derfor få opplyse BTs lesere om følgende fakta:

Seatrans-gruppen har ingen skip registrert under Liberia-flagg. Skipene våre er registrert i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister) eller Bahamas og er bemannet med ca 180 nordmenn og ellers polakker, rumenere, kroater og filippinere.

I forbindelse med at vi i desember 2002 kjøpte et skip, som ble registrert i NIS, opprettet vi et selskap i Liberia. Vi tar selvfølgelig selv ansvaret for at dette skjedde, og har ikke behov for å skylde på noen advokat. Bakgrunnen for at vi opprettet selskapet i Liberia, var praktiske forhold fordi kapitalen til å kjøpe skipet kom fra to selskaper som også er registrert i Liberia. Disse selskapene har sin opprinnelse i et selskap som ble opprettet i Liberia i 1984, etter at vi hadde innhentet nødvendige tillatelser fra norske myndigheter. Den gang ble det ansett som uproblematisk å bruke registeret i Liberia. Vi synes som alle andre at det er trist å se hva som senere er skjedd i Liberia, og gremmes over at diktatoren misbrukte de midler som skulle gått til den liberianske stat og kommet folket i Liberia til gode, men vi kan ikke se at vi i 1984 kunne forutsett dette.

For hvert selskap vi har registrert i Liberia betaler vi et årlig gebyr på USD 150, eller omtrent ett tusen norske kroner. Vi betaler altså til sammen tre tusen kroner hvert år til Liberia for tre selskaper.

Våre Liberia-selskap er eid fra Norge og beskattes i henhold til norske regler. De er underlagt vanlig norsk selskapsskatt. For året 2002 betalte de til sammen 16.409.232 (16,4 millioner) kroner i skatt til det norske fellesskapet. Trine Eilertsens beskyldninger om skattesnusk og skatteparadis faller derfor på sin egen urimelighet.

Vi bestemte oss i sommer for å flytte eierskapet av skipet som ble innkjøpt i fjor, til et annet land. Dette med bakgrunn i det som er kommet frem i FNs rapporter om misbruk av midler i Liberia, og etter anbefalinger fra Norges Rederiforbund.

Vi har også under vurdering å flytte de to siste Liberia-selskapene, men ettersom selskapene har drevet virksomhet såpass lenge, er dette noe komplisert.

All vår øvrig virksomhet drives gjennom norske selskaper og er underlagt norsk beskatning.

Trine Eilertsen kommer i sin kommentar med en rekke alvorlige beskyldninger mot oss. Blant disse er at vi «mangler etisk fundament» og at vi «mangler en levende etisk diskusjon». Basis for en diskusjon om etikk må være at man er etterrettelig og sannferdig. Der synes vi ikke at Trine Eilertsen har gjort jobben sin.

Vi driver etter beste evne vår virksomhet innenfor alle gjeldende lover og regler og med et strengt fokus på etisk oppførsel på alle plan. Våre selskaper forvalter store verdier, og som samfunnsaktører er vi svært bevisste både på etikk og verdien av et godt rykte. Vi håper at verken Trine Eilertsen eller BTs lesere skal føle behov for å skamme seg over vår virksomhet, men tvert imot være stolte over en bedrift som drives fra Bergen og er eksponent for norsk kvalitetsskipsfart, og som er i stand til å hevde seg i konkurransen med resten av verden.