Først vil vi presisere at Naturvernforbundet har ingen «samferdselssjef» med navn Per Nordø, Nordø representerer Norges Miljøvernforbund.

Naturvernforbundet har ikke nærings— eller egeninteresser som utgangspunkt for arbeidet, verken når Hardangerbrua står på dagsordenen eller i andre saker. Naturvernforbundet er en demokratisk organisasjon. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer organisasjonens arbeidsfelt og hva Naturvernforbundet skal mene om ulike miljøsaker. Naturvernforbundet arbeider for å verne naturen og sikre livsgrunnlaget slik at all menneskelig virksomhet ikke overskrider naturens bæreevne.

Når det gjelder broprosjektet i Hardanger så kan ikke Naturvernforbundet se at noe er endret siden Stortinget sa nei til prosjektet for seks år siden, heller tvert imot. Vi ser at broen konkurrer med andre veiprosjekter og etterlyser en diskusjon som går på det reelle behovet for Hardangerbrua. Naturvernforbundet mener at en ytterligere satsing på fergedrift med flere ferger og døgndrift vil overgå broen når det gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Allerede da Hardangerbrua var oppe første gang ble dette slått fast. Videre mener Naturvernforbundet at broprosjektet, sammen med en opprustning av vegen over Hardangervidda vil true trafikkgrunnlaget for Bergensbanen. Som helårsveg vil vegen over Hardangervidda også bety en forverring for villreinen på vidda. En helårsveg krever at vegen legges på fylling for å lette snøryddingen om vinteren. Dette vil skape en effektiv barriere når villreinen vandrer mellom vinter- og sommerbeitene. Direktoratet for naturforvaltning er i gang med et femårig program som skal klargjøre konsekvensene for villreinstammen på Vidda. Naturvernforbundet krever som et absolutt minstekrav at planarbeidet med Hardangerbrua stopper inntil utredningene fra Direktoratet for naturforvaltning foreligger.

TOM SVERRE TOMREN, STYRELEDER, OG JOHN MARTIN JACOBSEN, DAGLIG LEDER I NATURVERNFORBUNDET HORDALAND