Bergens Tidendes reportasje 12. april om pasient som var borte fra Margit Tanners Minne uten at pleierne var klar over det, inneholder en rekke opplysninger som kan forvirre leseren. Det er derfor viktig å gi en presisering av de faktiske forhold.

Margit Tanners Minne er et aldershjem og ikke et sykehjem. Beboerne bor her frivillig og fra hjemmets ledelse legges det stor vekt på å ivareta den enkelte beboers frihet og mulighet til å leve et mest mulig normalt liv. Hjemmets ytterdør er låst, men åpnes lett fra innsiden. Vi har ikke anledning til å utøve tvang ved å sperre beboerne inne. Beboerne står selv ansvarlig for sine handlinger. De er ikke umyndiggjort. Mange bruker de tilbud som det sentrale byrommet kan by på.

Beboerne kommer alle fra Fyllingsdalen bydel. De rekrutteres til aldershjemmet ut fra søknad som er vurdert av fagteam i Fyllingsdalen. I dette fagteamet møter og representant fra Margit Tanners Minne. Aldershjemmet har 29 beboere. 2 plasser er forbeholdt kortidsopphold. Kortidsoppholdet varer tre til fire uker. I denne tiden vil det i noen tilfeller gjøres en vurdering av om beboeren har et funksjonsnivå som ligger innenfor den rammen som kan aksepteres for et aldershjem. Dersom pasienten har pleie— og omsorgs og medisinske behov som ikke kan løses innenfor de ressursrammene aldershjemmet, skal beboerne innen rimelig tid overflyttes til annen type institusjon. Det krever imidlertid en søknad fra beboernes side. Samarbeidet mellom aldershjemmet og Fyllingsdalen bydel er godt når det gjelder denne type vurderinger. I noen tilfeller kan imidlertid overflyttingen til annen institusjon ta lengre tid en beregnet. Aldershjemmets ledelse har da anledning til å styrke bemanningsressursene i en overgangsperiode. Dette fremgår av den driftsavtalen som Bergen Sanitetsforening, som eier aldershjemmet, har med Bergen kommune.

I den tiden beboerne bor ved alderhjemmet vil det naturlig nok være perioder der den enkelte beboer har behov for et forsterket omsorgstilbud knyttet til akutt sykdom eller problemer som må løses av spesialisthelsetjenesten. Det er ikke da slik at beboerne mister sin "hybel" på aldershjemmet. Vi prøver her å være mest mulig fleksibel av hensyn til den enkelte beboer om at dette er vedkommendes "hjem" som bør beholdes så lenge som mulig. Vurderingen av når en beboers behov kun kan ivaretas på sykehjem kan imidlertid være vanskelig. Det finnes ikke noen enkle fasitløsninger på dette. Her må lege , sykepleier og administrasjon gjøre en faglig vurdering ut fra hva som er forsvarlig for den enkelte.

Beboerne ved Margit Tanners Minne har tilbud om dusjing. En del pasienter avviser dette tilbudet og får da tilbud om helvask. Det er og viktig å være klar over at vi forventer at beboeren i hovedsak er i stand til å ivareta personlig hygiene med litt hjelp. Aldershjemmet har et kvalitetssikringssystem som er under utvikling. Vi er oppmerksom på at det kan skje feil, men prøver å løse dette etter hvert. Det gjelder blant annet kravet til dokumentasjon av det som blir gjort.

I artikkelen kan det virke som om bemanningen er uforsvarlig lav. Igjen er det viktig å minne om at dette er et aldershjem og at beboernes pleie- og medisinske behov skal være relativt lite. Minimumsbemanningen er tre pleiere og en kjøkkenassistent på dagtid og to pleiere og en kjøkkenassistent på kveldstid. Om natten er det to pleiere på huset. Denne bemanningen gjelder i helger og høytider. På hverdagen er det i tillegg aktivitører som gir tilbud om ulike trivselstiltak og kulturelle innslag, sekretær, vaktmester, frisør, fotterapaut, avdelingssykepleier og styrer som og er sykepleier. Vi har et forbedringspotensiale når det gjelder å sikre en bedre faglig bemanning i helger og høytider. Våre hjelpepleiere er imidlertid svært dyktige. De kjenner pasientene godt og har lang erfaring i eldreomsorgen. Dersom det mangler personell som ikke har faglig grunnlag for å dele ut medisin, er det sykepleier i bakvakt som tar seg av dette og kan bistå det øvrige personalet. Vi mener derfor at forsvarligheten i hovedsak er sikret. I likhet med de fleste liknende institusjoner har vi imidlertid muligheten for å bli bedre. Dette har vi i fokus gjennom de møtene vi har med beboerne , beboerundersøkelser og møter med pårørende.

Margit Tanners Minne legger vekt på personvern, frihet og enkeltindividets integritet. Vi er inne i en spennende utvikling for å styrke kvaliteten på vårt tilbud til beboerne. En av hovedutfordringene er å sikre at vi har beboere som passer til det tilbudet vi kan gi. Vi er glad for at pårørende bryr seg og at Bergens Tidende tar opp forholdene. Vi håper imidlertid at dette innlegget har fått frem flere nyanser enn det som kom frem i den nevnte artikkelen.

Karl-Henrik Nygaard

Styrer ved aldershjemmet Margit Tanners Minne