TIDLIGERE STATSMINISTER Kåre Willoch er partifelle til vår nåværende utenriksminister, som syntes at USA måtte ha rett til å gjøre som det selv ville.

Willoch er fortsattværende forsvarsvenn og sikkert også USA-venn og opptatt av det moderne samfunns sårbarhet overfor terrorisme, et emne han skaffet seg innsikt i da han var med på å utrede trusselbilde og mottiltak for den norske stat.

Derfor kan vi lytte til Willoch når også han advarer USA mot egenrådighet i kampen mot terrorisme. En slik opptreden bygger ikke den internasjonale koalisjonen det ble slått til lyd for etter 11. september. Den gjør i stedet USA til tema. Berettiget, dessverre.

KONKRET KOMMENTERER Willoch USAs navnelek for å kunne stå fritt til selv å rettsforfølge Taliban— og al Qaida-soldater i amerikansk varetekt. Vel kan det finnes en Haag-domstol, og vel kan Slobodan Milosevic stå for retten der tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Men USA motsatte seg en permanent, internasjonal domstol der også amerikanere risikerte å havne. USA handler suverent.

Når det angripes, svarer USA slik det selv vil, og det tar seg av de antatt skyldige selv. Det ga situasjonen etter 11. september en tvetydighet som ikke er løst. USA sier at det handler på vegne av verden, men verden bestemmer ikke handlingen. Eller rettsoppgjøret og dommen.

Det er knapt den beste fremgangsmåten for å skape en internasjonal kamp mot terror.

DERTIL HAR DE vestlige demokratiene rett og plikt til å advare USA og eventuelt andre land, som Storbritannia, mot å gå på akkord med rettsstaten i jakten på terroristene, som man jo jakter på fordi de angriper rettsstaten.

Men utenriksminister Jan Petersen mente at det var en indre amerikansk affære dersom USA stilte utlendinger, for eksempel en norsk statsborger, for en militærdomstol og dømte dem til døden. Her fantes verken noen generelle betenkeligheter ved Bush-administrasjonens lovferd eller spesiell interesse for norske følger.

Vi antar at Petersens interesse er steget noe. Ellers måtte vi ha skaffet oss en utenriksminister som var opptatt av kritikkverdige forhold også i USA. Av hensyn til det internasjonale vernearbeidet som tok til i september i fjor.