Av Lill-Grethe Hansen,

leder, Interesseforeningen for matematikkvansker

Dagens samfunnskrav er store når det gjelder utdanning og skaper et unødvendig press på denne gruppen.

Hva er så dyskalkuli eller spesifikke matematikkvansker? Undersøkelser viser at ca. syv prosent av norske skolebarn har denne lærevansken. Spesifikke matematikkvansker defineres ofte ut fra at matematikkfunksjonen ligger betydelig under det en kan forvente ut fra eget evnenivå og hva en presterer i andre fag. Det kan være problemer med å lære klokken og tidsoppfatning, lære tabeller, kalkulere, problemer med bruk av penger, vanskelig for å lære de fire regningsartene, oppfatte mengdeforhold osv.. Det er store individuelle forskjeller innenfor denne gruppen, men for de fleste skaper det problem generelt innenfor skole/utdanning og arbeidsliv.

Hva vet skolen om denne lærevansken? Denne lærevansken er fortsatt nedprioritert og fortiet. Fritz Johnsen ved PP-tjenesten i Vesterålen har spesialisert seg på dette området og har de senere årene vært rundt i hele landet og utredet skolebarn med spesifikke matematikkvansker. Men dette går for sakte, da han kun har 30 prosent stilling for dette og vi vet at det er mange barn som må vente på utredning/hjelp i 1-2 år.

Grunnutdanningen for lærere mangler undervisning om matematikkvansker. IFM ser med forundring på dette og forventer at departementet endrer dette slik at det blir obligatorisk undervisning på grunnutdanningen om matematikkvansker. Skolen skaper tapere slik systemet fungerer i dag. Mange barn/ungdommer går gjennom grunnskoleutdanningen med følelse av å være dum og komme til kort hver eneste dag i ti lange år.

Hvordan er det å vokse opp med matematikkvansker? For et barn med disse problemene, kan møtet med en foreldet matematikkundervisning og mangel på kunnskap om dette være totalt ødeleggende. Dårlig selvtillit, utsatt for mobbing, selvmordstanker, selvmordsforsøk, fornektelse, skam og depresjoner er vanlige følelser. Det er ikke bare barnet som lider, men ofte hele familien. Foreldre må ofte kjempe mot et skolesystem og en PP-tjeneste som ikke har kunnskap nok og ingen forståelse for problemet. Det må bli økt kompetanse i skolen og PP-tjenesten når det gjelder dette temaet.

Foreningen har 92 medlemmer over hele landet og har arrangert en foreldrekonferanse i Tromsø høsten 2001 etter å ha fått tildelt midler fra KUF. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger etter denne konferansen. Vi ønsker nå å samle barn og voksne med matematikkvansker for å utveksle erfaringer og søker nå midler til dette. Vi har det siste året søkt flere offentlige instanser om støtte, men pr. dags dato er det ingen som ønsker å bidra med noe til dette. IFM ønsker et likeverdig samfunn, med de forpliktelser, ansvar og rettigheter det innebærer.

For informasjon om foreningen, besøk vår hjemmeside IFM — internettsiden: http//www.fikas.no/~staahan/index.htm