Som bydelsstyreleder er jeg meget glad for det engasjement som Ny Krohnborg velforening og andre gode krefter, viser for dette området.

Området fortjener større oppmerksomhet, og større engasjement — dette er viktig!

Kommunedelplan Puddefjorden er et kommunalt planarbeid som nå er startet, og som ikke minst skal ta for seg utfordringene i hele den vestlige delen av Årstad bydel.

Blant flere, har Ny Krohnborg Velforening i den forbindelse gitt en meget interessant høringsuttalelse.

Årstad bydelsstyre har tidligere i vår gitt en enstemmig og bred høringsuttalelse, og innenfor dette området har vi vektlagt to hovedtema:

Planområde Årstad vest og Danmarks plass

Årstad vest:

Byggehøyder, volum og siktlinjer er viktige tema, med tanke på den forestående nybygging langs Damsgårdssundet. Et enstemmig bydelsstyre, og et nesten enstemmig bystyre (minus 1 stemme, PP) har her uttalt følgende:

«Bystyret ber generelt om, i forbindelse med den forestående nybygging langs hele Damsgårdssundet, at byggehøyder, volum og siktlinjer gis en utforming som i størst mulig grad tar hensyn til utsiktsforholdene til den eksisterende bebyggelse ovenfor Michael Krohns gate».

Her vil vi imøtese med spenning den offentlige fremlegging av de bebudete reguleringsplanforslag! De antydede 14 etasjers byggehøyde kan jeg for min del vanskelig se lar seg realisere når vi legger til grunn at man skal ivareta utsiktsforholdene til den eksisterende bebyggelse. Her blir det viktig med aktivt engasjement og medvirkning i planprosessen - det er simpelthen derfor vi har offentlige planprosesser!

Det fremtidige skolebehov må bli vurdert i samband med den foreslåtte nybygging innenfor planområdet i vår bydel.

Bydelsstyret viser til planene om grendehus knyttet til Ny Krohnborg, og Husbankens bevilgning til dette, og vi viser til den sambruk mellom skole, SFO, og frivillige lag og organisasjoner som er intensjonen i dette nybygg. Her blir det viktig å få til et spleiselag for å få realisert tiltaket.

Det er slik at et forholdsvis høyt antall barn blir avvist ved de eksisterende tre barnehagene innenfor planområdet pr. i dag, og vi ber om at en utvidelse av barnehagetilbudet på dette grunnlag blir tatt opp.

I dette området har vi en dårlig dekning av anlegg til idrettsformål. Vi ber om at det avsettes areal til idrettsformål. Vi peker på eksisterende tilfluktsrom i området nedenfor Søndre Skogvei barnehage, og ber om at dette blir vurdert til idrettshall for Løvstakksiden.

Vi synes dette er en god idé! Dette har vært gjort andre steder i vår by, hvorfor ikke også her?

Allmenn tilgjengelighet til sjølinjen er et meget sentralt og viktig poeng! Å sikre allmenn tilgjengelighet til sjølinjen langs hele Damsgårdssundet, innenfor planområdet i vår bydel, vil kunne gi bydelen et virkelig trivselsmessig løft!

Når det gjelder den vedtatte «Fjellvei» langs Løvstakksiden, så gleder vi oss til en snarlig realisering av dette tiltaket. Tenk hvilken positiv sammenbindende effekt denne turveien vil gi, sammen med en realisering av den allmenne tilgjengelighet til sjølinjen, det blir en flott rundtur!

For øvrig er det et meget store behov for å få gjennomført gode trafikksikringstiltak innenfor planområdet, og vi ber om at dette gis betydelig oppmerksomhet.

I forbindelse med planavklaring Danmarks plass er det nå meget viktig å forbedre forholdene for de myke trafikanter, bl.a. ved å bygge ned «barriere-virkningen» som i dag er mellom den østlige og vestlige del av Årstad bydel, som følge av den eksisterende utforming av Danmarks plass-krysset.

Konsekvensene for Danmarks plass-området av den iflg. Statens vegvesen forventede doblete trafikkmengde ved Fløyfjellstunnelens søndre løp innen 2015, må særlig belyses, og planen må angi konkrete forslag til forbedring for de myke trafikanter, og beboerne i området, herunder en vurdering av løsninger for å lede trafikk utenom Danmarks plass-området.

En må i langt større grad enn i dag skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk.

Eventuelle tunnelløsninger bør få innslag nærmest mulig dagens kryss ved nye Nygårdsbroen.

Gode trafikkløsninger for Danmarks plass-området kan ikke ses isolert fra trafikkløsninger til/fra Haukeland. Dette må sikres, både ved utforming av veiløsninger og bybanen, for reelt å få forbedringer for de omkringliggende boligområder rundt Danmarks plass. Det vises her også til de utfordringer Høgskolen på Kronstad vil gi innenfor det samme området.

Dette er to meget store virksomheter som vil generere betydelig trafikk, og den planlegging av Danmarks plass som nå skal skje må ta høyde for disse forhold.

Så langt vårt innspill - og vi har jo det håp at når et enstemmig bydelsstyre har samlet seg om en så bred uttalelse, så vil denne bli tillagt vekt i det videre planarbeid.

Ny Krohnborg Velforening har noen meget viktige poenger som det er verdt å merke seg:

For det første den meget illustrerende sammenlikningen mellom de to sider av Puddefjordsbroen - det er et meget tankevekkende og godt poeng, og jeg har tillatt meg å sitere det ved flere anledninger allerede.

Viktig er også påpekningen av den betydelige forskjell mellom den østlige og den vestlige delen av Årstad bydel, som velforeningen helt riktig peker på.

For om lag 10 år siden ble det gjort et meget viktig planarbeid for hele den østlige delen av Årstad bydel, «Landås-planen». Dette er et verdifullt arbeid, som nå ligger der som et vedtatt plangrunnlag for den videre disponering og utvikling av hele Landås-området.

Nå er det så den vestlige delen av Årstad som står for tur, og som skal få sin planavklaring, og - ikke minst - sin opprusting!

Det er jo de praktiske resultater som er poenget, det at området rustes opp, og gjøres triveligere for beboerne. Og vi er i grunnen slett ikke verken urimelige eller kravstore - vi ønsker rett og slett bare dette enkle: å bringe denne del av vår by opp på nivå med byen for øvrig. En klok og nødvendig bypolitikk!

Borghild Lieng, bydelsstyreleder Årstad bydel (Ap)