Det er sjelden vi hører renholdere, elevassistenter, sekretærer ved de videregående skolene eller tannpleierne stå frem i media og skrike høyt om høyere lønn. Dette til tross for at dette er grupper som i aller høyeste grad har grunn til å klage. Sekretærer ved de videregående skolene er ikke lenger rektors «kontordamer». De er i realiteten kvalifiserte saksbehandlere som stadig får nye og utvidete arbeidsoppgaver og med stadige krav til kompetanseheving innen mange felt. Likevel er de lønnet som sekretærer med en topplønn på kr 220.000 etter 20 år i arbeidslivet.

En annen gruppe som er blitt hengende etter i lønnsutviklingen er tannpleierne. Etter 2 års høyskoleutdanning og med spesialisert utdanning for å ta seg av det forebyggende arbeidet i Den offentlige tannhelsetjenesten, er de grunnlønnsplassert omtrent på samme nivå som sekretærer og fagarbeidere. Selv om lokal lønnsdannelse har gjort at vi har klart å heve denne gruppen noe her i fylket, sier grunnlønnsplasseringen noe om skjevhetene og urimelighetene i avlønning av enkelte grupper i offentlig tjenesteyting.

Her snakker vi om totalt kvinnedominerte grupper som knapt har en lønn å leve av.

KFO skal kjempe for disse gruppene både ved det sentrale lønnsoppgjøret og lokalt mot vår arbeidsgiver Hordaland fylkeskommune.

Vi skal sørge for at disse gruppene ikke forblir usynlige når det skal kjempes om kroner og ører sentralt og lokalt.

Vi håper Hordaland fylkeskommune er seg bevisst sitt arbeidsgiveransvar og bruker lønn som et middel for å rekruttere og beholde arbeidstakere, og ikke minst for å gi lønn som fortjent!

Av Unni Eva Holstad,

hovedtillitsvalgt KFO

Hordaland fylkeskommune