Vi i kamporganisasjonen for mennesker med psykiske lidelser, Aurora, har sett det som helt nødvendig å gå til det drastiske skritt å anmelde pastor Enevald Flåten og de ansvarlige i Levende Ord TV for brudd på straffelovens paragraf 135 a.

Vi har gjort dette fordi Levende Ord med Enevald Flåten i spissen etter vår mening krenker homofile med sine uttalelser på tv og på sine møter Han har tidligere vært så grov at han har sagt at griser vet bedre enn homofile, og nå skal han «helbrede» dem og kaller dem for perverse.

Vi håper at han blir dømt og at myndighetene tar fra ham tv-konsesjonen slik at kan slutte med å fornærme de homofile, som er en utsatt og sårbar gruppe i samfunnet

I tillegg til dette bruker vi også en annen strategi, vi skriver brev til mange på Stortinget og i regjeringen. Brevet vårt handler om et krav om granskning av sekter som krenker de homofile, som utsetter dem for trakassering og som mobber dem.

Jehovas Vitner er en av de verste sektene i denne sammenheng. Hvis du er en praktiserende homofil, kan du bli utstøtt av sekten, dvs. at ingen hilser på deg lenger og du står tilbake totalt uten venner. Dette ser vi som et torturredskap, da totalitære regimer bruker utfrysning og isolasjon som den mest effektive metode for å knekke individer. Denne bestialske utstøtelsespraksisen som hører hjemme i den mørke middelalder må snart få sin ende. Jehovas Vitner må tvinges av regjeringen til å omforme denne praksis til vanlig eksklusjonspraksis.

Staten med sin dobbeltmoral er med på å støtte en sekt som torturerer folk, ved at den gir dem statsstøtte. Aurora krever at denne støtten oppheves og at det blir en skikkelig granskning, en høring av sektene av en komité utnevnt av Stortinget.

Det absurde i denne sammenheng er at det synes som om de religiøse kan si hva de vil ved å dekke seg bak religionsfriheten. Sektene har altså en særrett i samfunnet til å gjøre og si ting som vi andre borgere ville blitt straffet for. Dette mener vi ikke er likhet for loven. Religionsfriheten skal vi alle kjempe for, men sekter som trakasserer og mobber homofile må stilles til ansvar for sine injurierende uttalelser. Noen av sektene vil patetisk si at vi i Aurora driver med relionsforfølgelse. At de er martyrer. Flere av oss i styret i Aurora er kristne selv, men aksepterer ikke mobbing av homofile og mennesker som er annerledes. Vi tror nå at tiden er inne til å stille de destruktive sektene til ansvar for sine krenkende uttalelser. Vi håper at modige politikere forstår alvoret i saken og at de vil kjempe kampen for de homofiles rettsvern.