Av Sally Nordtvedt og

Jon Bratteteig,

FAU ved Morvikbotn barnehage

Bergen kommune har nylig vedtatt omfattende nedskjæringer i sine budsjetter. Åsane bydel er pålagt å kutte med 13,4 millioner kr. Dette betyr igjen at barnehagene i bydelen blir pålagt å ta sin del av kuttene. Morvikbotn barnehage må kutte med 2,5 prosent dvs. 112.000 kr. Dette er besluttet og tiltak satt i verk, uten at foreldrene eller samarbeidsutvalgene er blitt varslet i forkant, hvilket er i strid med Bergen kommunes egne barnehagevedtekter.

Som foreldre til barn i Morvikbotn barnehage reagerer vi sterkt på disse kuttene, samt måten kuttene gjennomføres på. Kuttene rammer i første rekke lønnsbudsjettet. Dette vil i praksis si at det ikke tas inn vikarer ved sykdom, ferie og permisjoner blant personalet. I en avdeling på 18 barn vil det i lengre perioder være kun to voksne til stede (noen ganger bare en voksen!). Dette går ut over sikkerhet, trivsel, det pedagogiske tilbudet og ikke minst arbeidsmiljøet til både barn og ansatte. Situasjonen ser ikke ut til å bli lysere neste år, med fortsatt stramme budsjett.

Kuttene i barnehagetilbudet har på kort tid mobilisert store foreldregrupper. Det har vært stort oppmøte og engasjement på ekstraordinære foreldremøter, og det var 10. september møte mellom FAU-ene ved alle barnehagene i Åsane bydel, der ulike aksjonsformer ble diskutert.

Vårt høyeste ønske er å få beholde et forsvarlig og godt faglig tilbud til våre barn. Dersom det ikke skjer, må vi som foreldre se på kuttene som et klart avtalebrudd. Det vil derfor bli krevd redusert foreldrebetaling inntil videre som kompensasjon for det reduserte tilbudet barna får. Ikke først og fremst for pengenes skyld, men i hovedsak for å slå fast grunnprinsippet om at redusert tjeneste skal gi redusert pris. Kommunens besparelse kan derfor lett gå tapt i redusert foreldrebetaling.

Etter at kuttene i skoler og barnehager var vedtatt, presenterte byrådslederen 26. august fornyelsesprogrammet Baby 2003 og serviceerklæringer til kommunens innbyggere. Byrådets målsetning var blant annet at «Bergen kommune skal bli best på service»!

Serviceerklæringen vedrørende barnehager sier blant annet:

N noe om hvilke forventninger foreldre «skal stille til det kommunale barnehagetilbudet»

N det står hva som skal være grunnbemanning (3 voksne pr. gruppe barn). En gruppe er 18 barn over 3 år eller 9 barn hvis de er under 3 år.

N «legge til rette for ditt barns individuelle behov for omsorg og trygghet»

N «det skal jobbes med kvalitet og utvikling som ivaretar barnet»

Å lansere et slikt program kort tid etter dramatiske kutt i kommunens tjenestetilbud, illustrerer med all tydelighet at byrådets satsing på kvalitet og tjenesteutvikling ikke er annet enn bløff og tomme ord.

Vi har tre spørsmål til byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen som vi forventer svar på:

Kan byens innbyggere stole på og ta på alvor serviceerklæringene eller er det kun tomme fraser på glanset papir?

Hva akter kommunen å gjøre når barnehagetilbudet beviselig er dårligere enn forespeilet iblant annet serviceerklæringen?

Som foreldre er vi alvorlig bekymret for at sparetiltakene går ut over helse og sikkerhet i barnehagene. Som øverste ledere av «bedriften» Bergen kommune, er byrådsleder og bystyreleder sitt ansvar bevisst hvis uhellet rammer et av våre barn, eller er ansvaret delegert til den enkelte styrer i barnehagene?