Mange har gjort seg tanker om de nye eierne har hatt en skjult agenda. Seims eventuelle baktanker i forbindelse med oppkjøpet av Mjellem & Karlsen er ikke av nevneverdig interesse for undertegnede. Det interessante for en byutviklingspolitiker er hvilken arealutvikling en kan se for seg på Marineholmen og på Laksevåg-siden på kort og lang sikt.

Det er en internasjonal trend at arealkrevende industri og næringsvirksomhet relokaliseres på trygg avstand fra de urbane områdene. Denne trenden har også satt spor etter seg i Bergen. Et eksempel er sjøsiden i Sandviken. Fra Slaktehustomten og til Hegreneset skjer det en gradvis, men synlig forvandling. Tidligere industri— og lagervirksomhet erstattes av moderne, kunnskapsintensive bedrifter. I tillegg er det bygget flere hundrede nye leiligheter, med Maaseskjæret og Sandviken brygge som flaggskip.

I tråd med denne tankegangen har Høyre foreslått å flytte NSBs godsterminal fra Nygårdstangen til Arna. På dette store området vil Høyre skape en ny bydel i Bergen sentrum med boliger, arbeidsplasser, uteliv og kulturtilbud. På lang sikt bør også områdene Mjellem & Karlsen besitter i dag frigjøres til andre formål, for eksempel i forbindelse med en flytting av verftsdriften til Hanøytangen.

For Høyre er det likevel vanskelig å se for seg at man kan realisere disse omfattende visjonene på denne siden av 2010. Argumentene for at en slik grunnleggende byutvikling neppe kan skje før etter 2010, henger på to knagger: For det første tar det lang tid å behandle en reguleringsplan av denne størrelsen. Ti års behandlingstid er ikke unormalt, man skal huske på at Bergen er beryktet for sin lange saksbehandlingstid for plansaker!

I tillegg uttaler byrådsleder i BT 21. august at ved en eventuell reguleringsendring må alle områdene ses i en sammenheng. Da nærmer man seg størrelsesmessig en kommunedelplan. Dette betyr ytterligere noen års saksbehandlingstid. På denne bakgrunn kan man med stor grad av sikkerhet fastslå at en eventuell omregulering ikke kan være gjennomført før etter 2010. Høyre er selvsagt opptatt av å redusere saksbehandlingstiden i kommunen, men det er ingen motstrid mellom ønsket om redusert saksbehandlingstid og å konstatere dagens faktiske situasjon.

I tillegg kommer det at det er under et år siden bystyret behandlet kommuneplanens arealdel. Denne planen strekker seg til langt utover 2010. Etter denne planen og annet planverk er det andre prosjekter som står langt foran Mjellem-tomtene i køen. Av sentrumsnære næringsområder skal både sjøsiden i Sandviken, Solheimsviken, Kronstadtorget, Mindemyren og Nygårdstangen utvikles først.

Det er også all grunn til ikke å trekke forhastede konklusjoner om fremtiden. Slik områdene ligger i dag representerer de en tomteberedskap for byen. Om fremtidens arealbehov er det vanskelig å spå. Bergens satsing som et maritimt cluster kan raskt fremkalle et behov for teknologisk skipsindustri med tilgang til en sjelden vare; dypvannskaier. Dette har Mjellem-tomtene.

Om den siste sveiseflamme skulle være slukket, er det ikke vanskelig å se at områdene fortsatt vil være viktige for Bergen, selv om områdene sannsynligvis vil fylle andre formål i fremtiden.

Av Christopher Brun (H)

medlem i bystyret og byutviklingskomiteen